Statut si ROF

STATUT

CAPITOLUL I. Dispozitii generale

CAPITOLUL II. Membrii federatiei, drepturile, indatoririle acestora, afiliere si fuziune

CAPITOLUL III. Drepturile si obligatiile federatiei

CAPITOLUL IV. Structura organelor de conducere al F.N.S.E.P.

4.1. Congresul National (C.N.)

4.2. Consiliul Federal ( C.F.)

4.3. Biroul Federal (B.F.)

4.4. Comisiile pe specialitati

4.5. Comisia de Cenzori

4.6. Organizatia de Tineret

4.7. Organizatia de Femei

4.8. Secretariatul F.N.S.E.P.

CAPITOLUL V. Fondurile banesti,  mijloacele materiale si patrimoniul F.N.S.E.P.

CAPITOLUL VI. Mijloacele de actiune ale federatiei

CAPITOLUL VII. Sanctiuni. Pierderea calitatii de membru al federatiei. Reafilierea.

CAPITOLUL VIII. Reorganizare si dizolvare

CAPITOLUL IX. Dispozitii finale si tranzitorii

R.O.F.

CAPITOLUL I. Dispozitii generale

CAPITOLUL II. Organizarea si functionarea Federatiei

Subcapitolul I. Organizarea intrunirilor, componenta si modul de lucru ale structurilor de conducere ale Federatiei

2.1.1. Congresul National/Consiliul Federal

2.1.2. Prezidiul Congresului National/Consiliului Federal

2.1.3. Secretariatul Congresului National/Consiliului Federal

2.1.4. Comisia de Votare a Congresului National/Consiliului Federal

2.1.5.  Comisia  de  numarare  si  validare  a  voturilor  a Congresului National /Consiliului Federal

2.1.6. Drepturile si obligatiile delegatiilor, observatorilor, invitatiilor si presei la Congresul National/Consiliul Federal

2.1.7. Biroul Federal

2.1.8. Organizarea alegerilor membrilor Biroului Federal (B.F.)

Subcapitolul II. Organizarea si modul de lucru ale structurilor functionale ale Federatiei

2.2.1. Comisia de Cenzori

2.2.2. Organizatia de Tineret

2.2.3. Organizatia de Femei

2.2.4. Comisiile de Specialitati (C.S.)

2.2.5. Comisia de Inventariere si Casare (C.I.C.)

Subcapitolul  III.  Organizarea,  componenta  si  modul  de lucru ale structurilor lucrative ale Federatiei

3.1. Secretariatul Federal

CAPITOLUL III. Mijloacele de actiune ale Federatiei

CAPITOLUL   IV.   Fonduri   banesti.   Mijloace   materiale. Patrimoniul Federatiei

4.1. Fonduri Banesti

4.2. Mijloace materiale

4.3. Patrimoniul Federatiei

CAPITOLUL V. Fuziunea. Afilierea

5.1. Fuziunea

5.2. Afilierea

CAPITOLUL VI. Pierderea calitatii de membru. Reafilierea

6.1. Pierderea calitatii de membru

6.2. Reafilierea

CAPITOLUL VII. Reorganizarea Federatiei. Dizolvarea Federatiei

CAPITOLUL VIII. Sanctiuni

CAPITOLUL IX. Dispozitii finale

 

 

STATUTUL FEDERATIEI

”PHOENIX”

 

 

CAPITOLUL I.  Dispozitii generale

 

Art.1. Organizatia care face obiectul prezentului statut poarta denumirea  de  Federatia  Nationala  a  Sindicatelor  din  Electricitate ”PHOENIX” denumita in continuare F.N.S.E.P.

Art.2. F.N.S.E.P. este o organizatie sindicala de tip federativ, cu personalitate juridica constituita pe baza liberei asocieri a sindicatelor membre fondatoare.

Art.3. La F.N.S.E.P. poate adera prin afiliere orice sindicat din sectoarele de producere, transport, distributie, servicii si furnizare a energiei si, prin fuziune prin absorbtie, orice federatie sindicala din sectoarele de producere, transport, distributie, servicii si furnizare a energiei.

Art.4. F.N.S.E.P. s-a constituit in baza prevederilor legale si a Cartei Organizatiei Internationale a Muncii, in vederea promovarii si apararii intereselor profesionale, sociale, economice, culturale, sportive ale membrilor sai si a drepturilor acestora prevazute in Contractele Colective de Munca si contractele individuale de munca, prezentul statut si legislatia nationala si internationala.

Art.5. F.N.S.E.P. functioneaza ca persoana juridica de sine statatoare in baza hotararii judecatoresti, a prezentului statut, a Regulamentului de Organizare si Functionare (R.O.F.) si a reglementarilor ulterioare elaborate de organele de conducere in conformitate cu competentele prevazute in prezentul statut.

Art.6. F.N.S.E.P. este independenta fata de autoritatile publice, partidele politice, de patronate si de oricare alte organizatii din tara sau strainatate.

Art.7. F.N.S.E.P. functioneaza pe baza prevederilor legale, a prezentului statut si a reglementarilor proprii, isi alege liber reprezentantii si isi formuleaza programe de actiune.

Art.8. F.N.S.E.P. apara exercitarea drepturilor si libertatilor sindicale,  libertatea  de  opinie  a  membrilor  de  sindicat,  conform prevederilor  din  Constitutia  Romaniei,  conventiilor  internationale, legislatiei romane in vigoare si prezentului statut.

Art.9. F.N.S.E.P. are ca principale obiective:

a) sustinerea la toate nivelurile a drepturilor si intereselor membrilor de sindicat;

b) apararea libertatii de actiune si de opinie a membrilor de sindicat;

c) promovarea si apararea intereselor profesionale, sociale, economice, culturale si sportive ale membrilor de sindicat;

d) apararea drepturilor si libertatilor sindicale;

e) formularea si sustinerea de proiecte de acte normative sau modificari  ale  legislatiei  existente,  referitoare  la  oricare  dintre drepturile si/sau interesele ale oricaruia dintre membrii sai;

f) promovarea si sustinerea principiilor statului de drept;

g) colaborarea cu alte organizatii sindicale din tara si/sau strainatate;

h) promovarea si imbunatatirea activitatii si educatiei sindicale;

i) promovarea si apararea intereselor membrilor de sindicat in domeniul sanatatii si securitatii in munca;

j) asigurarea unei protectii reale a membrilor de sindicat ce detin functii eligibile in conducerea F.N.S.E.P. si/sau in conducerile sindicatelor membre;

k) eliminarea discriminarii  fortei  de  munca  si  asigurarea egalitatii de tratament a membrilor sindicatelor afiliate;

l) asigurarea asistentei de specialitate pentru membrii federatiei cu ocazia incheierii, executarii si incetarii contractelor colective de munca, a contractelor individuale de munca, la cererea sindicatelor afiliate.

Art.10.  Relatiile  dintre  federatie  si  patronat  sunt reglementate de Contractele Colective de Munca, legislatia in vigoare si prezentul statut.

Art.11. Sediul central al F.N.S.E.P. este in orasul Calarasi, strada Dobrogei nr.50.

Art.12. F.N.S.E.P. are sedii secundare in Bucuresti sau in alte localitati in spatiile puse la dispozitie de administratiile unitatilor in care are reprezentare sindicala si/sau organizatii membre.

 

CAPITOLUL  II.  Membrii  federatiei,  drepturile,  indatoririle acestora, afilierea si fuziunea

 

Art.13. Calitatea de membru al F.N.S.E.P. o au:

a) sindicatele membre fondatoare;
b) sindicatele care se afiliaza dupa infintarea federatiei;
c) sindicatele din federatiile care au fuzionat cu F.N.S.E.P.

Art.14. Sindicatele membre ale federatiei recunosc si respecta statutul federatiei si reglementarile emise de organele de conducere ale acesteia.

Art.15. Sindicatele membre ale F.N.S.E.P. au drepturi egale in cadrul organizatiei.

Art.16. Din statutul de membru al F.N.S.E.P. decurg drepturile care revin sindicatelor membre si anume:

a) dreptul de a utiliza serviciile federatiei;
b) dreptul de a cere organelor de conducere ale federatiei sa actioneze pentru promovarea, apararea si reprezentarea  intereselor lor;
c) dreptul la deplina autonomie in organizarea si desfasurarea activitatilor lor pe baza statutelor proprii si cu respectarea obligatiilor ce le revin prin calitatea de membru;
d) dreptul de a obtine sprijinul federatiei in realizarea obiectivelor statutare proprii, care nu contravin prevederilor statutului federatiei;
e) dreptul de a avea reprezentanti cu drept de vot in organele de conducere ale federatiei, de a-si alege si revoca in mod liber reprezentantii proprii;
f) dreptul de a se retrage din federatie;
g) dreptul de a participa prin reprezentantii desemnati (altii decat titularii) la sedintele Biroului Federal, Consiliului Federal si Congresului National, cu statut de invitati si fara drept de vot.

Art.17. Din statutul de membru al F.N.S.E.P. decurg drepturile care revin reprezentantilor sindicatelor si anume:

a) de a alege si de a fi alesi in orice functie din federatie;
b) de a inainta  propuneri  si  de a  initia  actiuni  in  cadrul federatiei;
c) de a avea acces la documentele financiar – contabile ale federatiei;
d) de a-si exprima liber opiniile in toate forurile federatiei;
e) de a fi informati asupra activitatii federatiei si a organismelor la care este afiliata federatia;
f) de a face propuneri la ordinea de zi a structurilor de conducere ale federatiei si de a prezenta acestora motiuni, amendamente etc.

Art.18. Reprezentantii sindicatelor membre sunt presedintii/liderii sindicatelor si persoanele din conducerea sindicatelor desemnate de acestia.

Art.19. Membrii federatiei au urmatoarele obligatii:

a) de a respecta statutul, R.O.F.–ul federatiei si reglementarile emise de organele de conducere ale F.N.S.E.P.;
b) de a contribui la realizarea obiectivelor F.N.S.E.P.;
c) de a achita cotizatia lunara la nivelul stabilit;
d) de a participa prin reprezentantii desemnati, la sedintele Congresului, Consiliului Federal si Biroului Federal;
e) de a actiona pentru infaptuirea hotararilor federatiei luate in conditii legale si statutare;
f) de a  informa  membrii  de  sindicat  despre  rezolutiile, hotararile, actiunile si deciziile emise de federatie;
g) de a participa si de a sustine activitatea Federatiei la orice nivel;
h) de a actiona pentru o cat mai buna imagine a Federatiei;
i) sa notifice in scris Federatiei orice modificare a Statutului propriu, a numarului de membri, a persoanelor alese in organele de conducere, adresei, telefonului, fax-ului etc.;
j) sa actioneze si sa militeze pentru unitatea sindicala in cadrul Federatiei;
k) sa respecte prevederile Statutelor Sindicatelor  membre, independenta lor de actiune si hotararile proprii;
l) sa asigure la cererea  Federatiei,  sustinerea  actiunilor  si apararea Sindicatelor membre;

Art.20. Sindicatul care solicita afilierea la Federatie trebuie sa depuna la secretariat urmatoarele documente:

a) cerere de afiliere semnata de organele sale competente;
b) copie dupa statutul in vigoare la data solicitarii afilierii;
c) copie dupa   hotararea   judecatoreasca   de   infiintare definitiva;
d) ultima hotarare judecatoreasca privind modificarea statutului si/sau organului de conducere;
e) hotararea organului de conducere care a aprobat afilierea;
f) numarul de membri de sindicat;
g) adresa sindicatului,  numarul  de  telefon,  fax,  e-mail, numele si prenumele persoanelor din conducerea sindicatului.

Art.21. Federatiile sindicale care solicita fuziunea cu F.N.S.E.P. vor depune la secretariatul federatiei urmatoarele documente:

a) solicitare de fuziune semnata de organele sale de conducere;
b) hotararea organului de conducere care a aprobat fuziunea;
c) copie dupa statutul in vigoare la data solicitarii afilieri;
d) copie dupa   hotararea   judecatoreasca   de   infiintare definitiva;
e) ultima hotarare judecatoreasca privind modificarea statutului si/sau organului de conducere;
f) structura federatiei sindicale;
g) adresa federatiei, numarul de telefon, fax, e-mail, numele si prenumele persoanelor din conducerea federatiei.

Art.22.  Cererile  prin  care  se  solicita  afilierea,  respectiv fuziunea se analizeaza si se aproba in cadrul lucrarilor Consiliului Federal.

Art.23. Federatia poate acorda unor persoane si personalitati care au prestat activitate sindicala, calitatea de membru de onoare prin votul Consiliului Federal.

Art.24.   Membrii   de   onoare   pot   participa   la   lucrarile Congresului in calitate de invitati.

 

CAPITOLUL III. Drepturile si obligatiile Federatiei

 

Art.25. Drepturile F.N.S.E.P. sunt:

a) de  a-si   elabora   propriul   statut,   Regulamentul   de Organizare si Functionare si alte reglementari;
b) de a-si alege liber reprezentantii;
c) de a-si  desemna  reprezentanti  in  structurile  sindicale interne si internationale, pentru reprezentarea, apararea si promovarea drepturilor si intereselor membrilor sai;
d) de a-si organiza gestiunea si activitatea;
e) de a beneficia de protectia legii impotriva oricaror forme de conditionare, constringere sau limitare a exercitarii functiilor;
f) de a-si  formula  programe  si  reglementari  proprii  de actiune;
g) de a dobindi in conditiile legii, orice fel de bunuri, mobile si  imobile,  necesare  realizarii  scopurilor  prevazute  de  statut,  de programele de actiune si de reglementarile proprii;
h) de a infiinta si administra conform prevederilor art.25 din Legea 62/2011 cu modificarile si completarile ulterioare:

– casa de ajutor proprie pentru membrii de sindicat;

– editarea de publicatii proprii;

– unitati sociale si societati comerciale;

– executarea de operatii financiare in lei si/sau valuta;

–  fond  propriu  de  ajutoare  sociale  exceptionale  pentru membri de sindicat in caz de boala, deces, somaj, greva, calamitate, etc;

i) de a obtine in conditiile prevazute de lege, credite pentru realizarea activitatilor proprii;
j) de a folosi mijloacele specifice de actiune: negocieri, proceduri de mediere sau conciliere a litigiilor de munca, petitia, protestul, mitingul, greva etc. cu respectarea prevederilor legale;
k) de  a   formula   actiuni   in  justitie   in   numele membrilor N.S.E.P. la cererea acestora;
l) de a apara in fata organelor de jurisdictie si a altor organe de stat sau administrative, prin aparatori proprii sau alesi, drepturile membrilor sai, ce decurg din legislatia in vigoare si din C.C.M.;
m) de  a   stabili,   prin  reglementari  si   hotarari  proprii, drepturile   reprezentantilor   alesi   in   organele   de   conducere,   a personalului de specialitate si administrativ propriu;
n) de afiliere la organizatii sindicale pe plan intern si/sau international;
o) organele   de  conducere  ale  federatiei  au  autonomia asigurata in raporturile cu confederatiile sindicale sau alte organizatii la care adera;
p) orice alte drepturi prevazute de legislatia interna, conventiile internationale ratificate de statul roman, C.C.M. si alte acorduri incheiate cu organele abilitate ale statutului si cu patronatul.

Art.26. Obligatiile federatiei sunt:

a) apararea si promovarea drepturilor si intereselor profesionale, economice, sociale, culturale si sportive ale membrilor de sindicat din sindicatele afiliate;
b) organizarea   si   sustinerea   unor   actiuni   cu   caracter economic, social, profesional, cultural si sportiv;
c) formularea si sustinerea de acte normative sau modificari ale legislatiei existente, referitoare la drepturile si/sau interesele legitime ale oricaruia dintre membri sai;
d) colaborarea cu alte organizatii sindicale din tara si/sau strainatate;
e) promovarea si imbunatatirea educatiei sindicale;
f) informarea membrilor sai;
g) formularea de actiuni in justitie in numele membrilor in cazul apararii drepturilor legate de munca ale acestora;
h) reprezentarea in fata instantelor judecatoresti si in fata forurilor legislative a drepturilor si intereselor membrilor sai;
i) participarea   la   elaborarea   si   negocierea   contractelor colective de munca, regulamentelor de aplicare ale acestora si a altor reglementari care privesc activitatea salariatilor, in conditiile legii;
j) sustinerea si participarea la imbunatatirea conditiilor demunca;
k) tinerea   evidentei   stricte   a   numarului   membrilor,   a incasarilor si cheltuielilor de orice fel;
l) delegarea reprezentantilor care sa reprezinte interesele la toate nivelurile;
m) alte actiuni si activitati in folosul membrilor sai;

 

CAPITOLUL   IV.    Structura    organelor   de    conducere   al F.N.S.E.P.

 

Art.27. Federatia are urmatoarele structuri organizatorice:

a) Structuri de conducere:

– Congresul National ( denumit in continuare C.N.);

– Consiliu Federal (denumit in continuare C.F.);

– Biroul Federal ( denumit in continuare B.F.);

b) Structuri functionale:

– Comisia de Cenzori;

–  Organizatia  de  Tineret  (denumita  in  continuare O.T.- F.N.S.E.P.);

– Organizatia de Femei (denumita in continuare O.F.- F.N.S.E.P.);

– Comisiile pe Specialitati;

c) Structuri lucrative:

– Secretariatul Federal.

Structurile de conducere si cele functionale au urmatoarea componenta, mod de lucru si competente:

4.1. Congresul National (C.N.)

Art.28. Componenta si modul de lucru:

a) isi desfasoara activitatea in sesiuni ordinare, o data la 4 ani si in sesiuni extraordinare ori de cate ori este necesar;
b) la N. participa membrii C.F. si delegatii sindicatelor membre, conform normei de reprezentare;
c) norma de reprezentare este de 1/200 membri de sindicat sau fractii mai mari de 100 membri;
d) la N. poate participa in calitate de invitat, orice membru de  sindicat  din  sindicatele  membre  ale  federatiei,  conform prevederilor din R.O.F.-ul F.N.S.E.P., dreptul de interventie si de vot apartinand numai delegatilor imputerniciti;
e) convocarea C.N. ordinare si extraordinare si stabilirea sau pregatirea ordinei de zi sunt de competenta C.F.;
f) convocarea C.N. extraordinare poate fi facuta si la solicitarea scrisa a cel putin 1/3 din numarul membrilor C.F., in cel mult o luna de la solicitare;
g) C.N. este statutar constituit daca iau parte la lucrari cel putin 2/3 din numarul total de delegati, conform normei de reprezentare;
h) hotaririle C.N. se iau pe baza majoritatii voturilor delegatilor conform normei de reprezentare;
i) voturile pot fi exprimate deschis sau secret in functie de prevederile R.O.F.-ului N.S.E.P.;
j) in cazul in care C.N. nu este statutar constituit, acesta va fi convocat in termen de cel mult 30 zile si se va putea delibera in mod valabil, daca iau parte la lucrari jumatate plus unu din numarul total de delegati, conform normei de reprezentare, deciziile in acest caz fiind luate cu majoritatea voturilor membrilor prezenti.

Art.29. Competente:

a) este organul suprem de conducere al federatiei;
b) stabileste strategia de actiune si aproba programul general de activitate al federatiei;
c) analizeaza si  adopta  masuri  asupra  modului  in  care Consiliul Federal a realizat programul adoptat anterior;
d) deleaga competente Consiliului Federal;
e) hotaraste asupra modului de impartire a patrimoniului in cazul dizolvarii federatiei;
f) aproba Regulamentul de desfasurare a alegerilor;
g) alege membrii B.F. in functii, din 4 in 4 ani;
h) hotaraste dizolvarea si/sau reorganizarea federatiei;
i) aproba raportul  Comisiei  de  Cenzori  si  descarca  de gestiune conducerea federatiei pentru perioada analizata;
j) ia decizii in alte probleme inaintate de Consiliul Federal.

4.2. Consiliul Federal ( C.F.)

Art.30. Competenta si modul de lucru:

a) asigura conducerea N.S.E.P. intre sesiunile C.N.;
b) isi desfasoara activitatea in sedinte ordinare o  data  pe trimestru si extraordinare ori de cate ori situatia o impune;
c) este constituit din: membrii B.F., presedintii O.F. si O.T., reprezentantii sindicatelor membre  si  reprezentantii  filialelor persoane juridice ale sindicatelor membre. Sindicatele ai caror reprezentanti au fost alesi in B.F. isi desemneaza un alt reprezentant in Consiliul Federal;
d) membrii B.F. si presedintii O.F. si O. isi exprima votul individual;
e) reprezentantii sindicatelor afiliate au drept de vot conform cu norma de reprezentare;
f) norma de reprezentare in functie de membri de sindicat pentru care s-a platit cotizatia este de 1vot/15 membri;
g) votul poate fi deschis, nominal sau secret conform O.F.;
h) convocarea C.F.  in  sedinte  ordinare  si  extraordinare, stabilirea si pregatirea ordinii de zi sunt de competenta B.F.;
i) convocarea C.F. in sedinta extraordinara poate fi facuta si la solicitarea scrisa a cel putin 1/3 din numarul membrilor C.F., in cel mult 15 zile de la solicitare;
j) este statutar constituit in prezenta a 2/3 din numarul reprezentantilor sindicatelor membre la care se adauga numarul membrilor B.F., reprezentantii O. si O.F.;
k) hotararile sunt validate cu majoritatea absoluta a voturilor;
l) in cazul in care cvorumul nu este atins, C.F. este convocat din nou in termen de 30 zile, si poate delibera in mod valabil, daca i- au parte la lucrari jumatate plus unu din numarul total de delegati, in acest caz deciziile, fiind luate cu majoritatea voturilor exprimate;
m) dezbaterile sedintelor sunt consemnate in procese verbale, semnate de membrii comisiei de redactare si de Secretarul General al Federatiei;
n) hotararile adoptate sunt aduse la cunostinta membrilor federatiei in termen de 15 zile de la data sedintei si sunt obligatorii pentru toti membrii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
o) lucrarile sedintelor  C.F.  sunt  conduse  de  Presedintele Federatiei sau imputernicitul acestuia.

Art.31. Competente generale:

a) este organul de conducere cu caracter deliberativ si decizional (in sfera sa de competente) intre doua C.N. al federatiei si singurul abilitat de  a  decide  asupra  modului  de  desfasurare  a activitatii federatiei si a organelor de lucru si executive ale acestuia;
b) ia hotarari si pozitii intre doua Congrese Nationale in probleme care intra in sfera de atributii a Congresului si care nu suporta amanare; asupra acestora trebuie sa raporteze C.N. la prima sedinta si sa ceara validarea hotararii;
c) convoca C.N. in conditiile stabile la art.28;
d) stabileste modul  in  care  vor  fi  duse  la  indeplinire hotararile, rezolutiile si programul adoptat de C.N.;
e) cu o luna inainte de C.N., prezinta raportul de activitate al federatiei si discuta pe marginea lui;
f) avizeaza Regulamentul de desfasurare al alegerilor;
g) hotaraste asupra numarului de posturi pentru personalul de specialitate si colaboratori ce pot fi angajati;
h) hotararile conform proceselor verbale incheiate sunt emise si implementate prin decizii semnate de presedinte sau imputernicitul acestuia;
i) aproba delegari de competenta catre B.F.;
j) indeplineste orice  delegare  de  competenta  aprobata  de C.N.;
k) stabileste numarul   si    componenta   comisiilor   pe specialitati;
l) analizeaza modul in care B.F. si comisiile pe specialitati si- au exercitat atributiile;
m) adopta ordinea de zi propusa de B.F.;
n) alege Comisia de Cenzori;
o) revoca din functie membrii Comisiei de Cenzori.

Art.32. Competente financiare:

a) aproba bugetul anual si trimestrial al federatiei si executia bugetara;
b) ia decizii privind acordarea ajutoarelor exceptionale;
c) stabileste drepturile salariale ale Comisiei de Cenzori;
d) aproba premieri  pentru  activitatile  depuse  in  interesul federatiei;
e) aproba raportul  anual  al  Comisiei  de  Cenzori;  prin aprobarea  acestuia  se descarca  de gestiune conducerea  F.N.S.E.P. pentru perioada respectiva;
f) aproba modificarea cuantumului cotizatiei si a taxei de afiliere;
g) aproba contractarea de credite;
h) aproba infiintarea/desfiintarea  de  societati  comerciale proprii in conditiile legii;
i) hotaraste asupra   editarii   unor   publicatii,   buletine informative periodice, foi volante, pagini inter net etc;
j) aproba regulamentul  privind  deplasarea  in  strainatate a reprezentantilor sai si a cheltuielilor aferente;

Art.33. Competente legislative:

a) hotaraste afilierea sau retragerea federatiei din structurile de tip sindical intern si international;
b) aproba statutul federatiei si modificarile la acesta;
c) ia decizii cu privire la modul de actiune pentru apararea drepturilor si intereselor membrilor de sindicat conform prevederilor R.O.F.;
d) aproba initierea de actiuni in instanta in cazul litigiilor in care este implicata federatia sau membrii acesteia;
e) desemneaza candidati proprii la alegerile pentru organele de conducere ale confederatiilor sau ale altor organizatii a caror membru este N.S.E.P.;
f) aproba si modifica O.F.-ul precum si alte reglementari proprii;
g) aproba fuziunea cu alte federatii sindicale;
h) aproba sanctiunile propuse de B.F. sau de alti membrii ai C.F.   pentru   nerespectarea   statutului,   a   R.O.F.-ului   si   a   altor reglementari mai putin revocarea membrilor B.F.;
i) aproba afilierea/excluderea unor sindicate membre;
j) aproba anularea  suspendarii  pentru  sindicatele  membre F.N.S.E.P. sau pentru membrii din B.F. in cazuri justificate;
k) aproba O.F. – ul O.F. si O.T. ale F.N.S.E.P.;
l) Stabileste modul  in  care  vor  fi  aduse  la  indeplinire hotararile, rezolutiile si programul adoptat de C.N..

4.3. Biroul Federal (B.F.)

Art.34. Componenta si modul de lucru:

a) este format   din   Presedinte,   Secretar   General   si Vicepresedinti;
b) numarul vicepresedintilor este stabilit in R.O.F.;
c) se intruneste in sedinte de lucru ordinare lunar si in sedinte extraordinare ori de cate ori situatia impune acest lucru;
d) este statutar intrunit in prezenta a 2/3 din numarul total;
e) hotararile se iau cu jumatate plus unu din numarul total al membrilor;
f) dezbaterile sedintelor sunt consemnate in procese verbale si sunt semnate de toti membrii prezenti la sedinta;
g) hotararile conform proceselor verbale incheiate sunt emise si implementate prin decizii semnate de presedinte sau imputernicitul acestuia;
h) sedintele B.F. sunt conduse de Presedintele Federatiei sau imputernicitul acestuia.

Art.35. Competente Generale:

a) este organul de lucru al federatiei intre doua sedinte ale C.F.;
b) aduce la indeplinire hotararile C.F.;
c) informeaza periodic C.F. despre activitatea sa;
d) elaboreaza regulamentul de desfasurare al alegerilor;
e) coordoneaza programul de activitate adoptat de C.F.;
f) pregateste intrunirile  C.F.  si  propune  ordinea  de  zi  a sedintelor;
g) formuleaza, prezinta si sustine la toate nivelurile intampinarile scrise, petitiile si revendicarile comune ale membrilor federatiei;
h) stabileste responsabilitatile  membrilor  B.F.  prin regulament propriu;
i) reprezinta federatia in relatiile cu organizatiile sindicale din tara si/sau strainatate, cu mass-media, cu administratia si cu autoritatile publice;
j) avizeaza reglementarile federatiei si le supune aprobarii C.F.;
k) redacteaza raportul anual de activitate;
l) propune completarea si modificarea R.O.F.–ului si a altor reglementari;
m) propune sanctiuni pentru nerespectarea prevederilor din statut, R.O.F. si alte reglementari ale N.S.E.P.;
n) propune structura organizatorica a Secretariatului Federal, in limita bugetului aprobat;
o) coordoneaza activitatea Secretariatului Federal conform prevederilor din R.O.F.;
p) are autoritatea de a lua decizii in toate domeniile in care deliberarea C.F. nu este prevazuta in statut;
r) executa orice atributii aprobate de C.F.;
s) in exercitarea atributiilor ce-i revin, B.F. adopta hotarari proprii.

Art.36. Competente financiare:

a) intocmeste proiectul bugetului de venituri si cheltuieli;

b) executa B.V.C. aprobat de C.F.;

c) in cazul unor situatii deosebite aproba depasirea B.V.C. cu cel mult 25%;

d) aproba deplasarea in tara si strainatate a membrilor sai si a cheltuielilor aferente, in cazuri exceptionale, cu raportare in prima sedinta C.F.;

e) analizeaza rapoartele Comisiei de Cenzori si le supune aprobarii C.F.;

f) propune C.F. acordarea de ajutoare sociale exceptionale, altele decat cele prevazute in B.V.C.;

g) Are autoritatea de a lua decizii in toate domeniile in care deliberarea C.F. nu este prevazuta in statut.

Art.37. Durata mandatului membrilor B.F. este de 4 ani.

4.4. Comisiile pe specialitati

Art.38.  In  vederea  participarii  la  negocieri,  medieri, concilieri si interpelari, C.F. va desemna comisii pe specialitate din care vor face parte obligatoriu si membri ai B.F.

Art.39. Componenta si modul de lucru:

a) de regula  au  urmatoarea  structura:  1  presedinte  si  2 membri;

b) prin exceptie in situatii justificate numarul si/sau componenta comisiilor poate fi largita cu aprobarea C.F.; o comisie nu poate avea mai mult de 5 membri;

c) isi desfasoara activitatea conform hotararilor C.F. privind infiintarea acestora si regulamentelor proprii de functionare.

Art.40. Competente:

a) aduc la indeplinire hotararile C.F.;

b) raspund in  fata  B.F.  si  C.F.  de  indeplinirea  sarcinilor trasate;

c) analizeaza, prezinta   si    sustin   la    toate   nivelurile intampinarile scrise, petitiile si revendicarile membrilor in legatura cu profilul comisiei.

4.5. Comisia de Cenzori

Art.41. Componenta si modul de lucru:

a) functioneaza in structura: 1 presedinte si 2 membri din care cel putin unul are studii de specialitate, pe baza unui regulament propriu de functionare;

b) se intruneste ori de cate ori este nevoie, la convocarea B.F. sau C.F. si prezinta rapoarte dupa fiecare intrunire.

Art.42. Competente:

a) in afara unor prevederi legale contrarii, este singurul organ abilitat sa controleze activitatea economico-financiara a federatiei;

b) verifica corectitudinea activitatii financiar-contabile conform prevederilor legale, a prevederilor statutare si a regulamentelor aprobate;

c) verifica incadrarea in B.V.C.;

d) propune solutii si/sau sanctiuni.

Aprobarea   rapoartelor   anuale  ale   Comisiei   de  Cenzori constituie descarcarea de gestiune a organelor de conducere.

Art.43. Durata mandatului membrilor Comisiei de Cenzori este de 4 ani.

4.6. Organizatia de Tineret

Art.44. Organizatia de Tineret a F.N.S.E.P. va avea structura proprie, va fi non-profit si fara personalitate juridica, fiind parte integrata in structura organizatorica a federatiei si va functiona pe baza R.O.F.-ului propriu aprobat de C.F..

Art.45. Pentru denumire se va folosi termenul de “O.T. – F.N.S.E.P.”.

4.7. Organizatia de Femei

Art.46. Organizatia de Femei a F.N.S.E.P. va avea structura proprie, va fi non-profit si fara personalitate juridica, fiind parte integrata in structura organizatorica a federatiei.

Art.47.   Organizatia   va   functiona   conform   prevederilor R.O.F. –ului propriu aprobat de C.F..

Art.48. Pentru denumire se va folosi termenul de “O.F. – F.N.S.E.P.”.

4.8. Secretariatul F.N.S.E.P.

Art.49. Componenta, competenta si modul de lucru sunt cele stabilite prin R.O.F..

 

CAPITOLUL   V.   Fondurile  banesti,   mijloacele   materiale  si patrimoniul F.N.S.E.P.

 

Art.50. Patrimoniul federatiei este alcatuit din bunuri mobile, imobile si fonduri banesti provenite din cotizatia lunara, taxa de afiliere, activitati economice proprii, manifestari cultural-sportive, donatii si alte surse.

Art.51. Patrimoniul este indivizibil si inalienabil.

Art.52. Sindicatele membre care se retrag din federatie sau care sunt excluse nu au nici un drept asupra patrimoniului federatiei.

Art.53. Bunurile pot fi completate cu cladiri, baze sportive si de   agreement,   mijloace   de   transport,   echipament   de   birotica, mobilier, fond de carte etc.

Art.54. Federatia raspunde de buna gospodarire, intretinere si utilizare eficienta a bunurilor sale, in folosul tuturor membrilor sai.

Art.55. Fondurile federatiei se folosesc pentru:

a) drepturile salariale ale membrilor Comisiei de Cenzori, personalului angajat si colaboratorilor;
b) ajutoare sociale;
c) activitati si actiuni sociale, culturale, artistice sau sportive;
d) finantarea activitatii organizatorice, comerciale sau administrative;
e) cumpararea de actiuni;
f) efectuarea de studii si cercetari in probleme socio- profesionale;
g) organizarea si participarea la cursuri, seminarii, schimburi de experienta etc;
h) constituirea unei case de ajutor social pentru membrii sai;
i) editarea si tiparirea de publicatii;
j) prime pentru stimularea muncii sindicale;
k) contributii la fondurile organizatiilor nationale sau internationale la care s-a afiliat;
l) donatii si sponsorizari;
m) consultanta juridica;
n) drepturi de delegare in tara si strainatate;
o) alte destinatii aprobate de C.F.

Art.56. In vederea realizarii activitatilor propuse, federatia are dreptul in conditiile legii, la obtinerea de credite.

Art.57. Scoaterea din folosinta (casarea) a mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar se face conform prevederilor R.O.F..

Art.58. Utilizarea mijloacelor banesti ale federatiei se face in limita B.V.C. aprobat de C.F..

Art.59. In situatiile bine justificate suma aprobata pentru un capitol din BVC  poate fi  depasita,  cu recolerarea  cheltuielilor  pe celalalte capitole, in limita B.V.C. aprobat.

Art.60. Taxa de afiliere este in cuantum de 10% din salariul minim pe economie si poate fi modificata de C.F..

Art.61. Taxa de reafiliere este in cuantum de 20% din salariul minim pe economie si poate fi modificata de C.F..

Art.62. Cotizatia lunara se plateste in cuantum de 2 lei pentru  fiecare  membru  de  sindicat. Cuantumul  cotizatie  poate  fi modificat de C.F..

 

CAPITOLUL VI. Mijloacele de actiune ale federatiei

 

Art.63. Pentru a-si realiza obiectivele, F.N.S.E.P. va actiona prin urmatoarele mijloace specifice luptei sindicale:

a) negociere;

b) medierea si concilierea conflictelor de munca ce pot apare la diferite organizatii/locuri de munca;

c) interpelarea forurilor legislative, executive, judecatoresti sau administrative si purtarea de tratative cu acestea daca hotararile lor contravin drepturilor sau intereselor legale sau statutare ale membrilor sai;

d) sesizarea organizatiilor sindicale interne si/sau internationale in cazul in care este necesar sa se organizeze actiuni interne si/sau internationale;

e) petitie, protest, intrunire, demonstratie, greva si orice alte mijloace legale.

Art.64. In cazul in care unul sau mai multi membri ai C.F. nu sunt de acord cu mijloacele de actiune stabilite de acesta in conditii statutare, acestia se vor abtine de la orice manifestari care ar putea impiedica realizarea actiunilor respective.

Art.65. Pentru realizarea scopurilor sale, F.N.S.E.P. se poate adresa  formatiunilor  politice,  grupurilor  parlamentare,  altor organisme sau organizatii cu caracter politic care pot sustine revendicarile membrilor sai.

 

CAPITOLUL VII. Sanctiuni. Pierderea calitatii de membru al federatiei. Reafilierea

 

Art.66. Sindicatelor membre ale F.N.S.E.P. le sunt aplicabile urmatoarele sanctiuni:

a) atentionare publica in cadrul organelor de conducere ale federatiei;

b) avertisment scris;

c) suspendare;

d) excludere;

Art.67. Membrilor organelor de conducere ale federatiei (B.F., C.F.) si/sau ai comisiilor care functioneaza in cadrul federatiei le sunt aplicabile urmatoarele sanctiuni:

a) atentionare publica in cadrul organelor de conducere ale federatiei;

b) avertisment scris;

c) suspendare;

d) revocare.

Art.68. Modalitatea de aplicare a sanctiunilor va fi cea stabilita prin R.O.F.;

Art.69. Sanctiunile se aplica pentru urmatoarele motive:

a) incalcarea prevederilor statutului si/sau a reglementarilor, hotararilor si deciziilor emise de organele de conducere ale federatiei;

b) producerea unor prejudicii morale si/sau materiale federatiei;

c) promovarea si/sau sustinerea unor interese contrare celor ale federatiei;

d) neplata cotizatiei, cu exceptia celor aprobate de C.F.;

e) alte situatii incompatibile cu calitatea de membru al federatiei sau al organelor de conducere ale acesteia.

Art.70. Sanctiunile sunt propuse de oricare membru al B.F. sau C.F..

Art.71. Membrii organelor de conducere a federatiei, ai comisiilor care functioneaza in cadrul federatiei si/sau sindicatelor membre impotriva carora s-au propus sanctiuni, pot contesta sanctiunea aplicata in instanta.

Art.72.  Pe  perioada  suspendarii  unui  membru  B.F.,  C.F. decide daca este necesara sau nu asigurarea interimatului functiei respective.

Art.73. Dupa incetarea suspendarii, sindicatul sau reprezentantul sanctionat beneficiaza de toate drepturile si obligatiile prevazute de prezentul statut.

Art.74. Sanctiunea de excludere atrage dupa sine pierderea drepturilor  asupra  patrimoniului  federatiei,  cu  exceptia  celor prevazute de lege.

Art.75.  Sindicatul  care  a  fost  exclus  din  federatie  are obligatia achitarii integrale a cotizatiei lunare pana la data aplicarii sanctiunii  de  excludere,   inclusiv  luna   in  care  a   fost  aplicata sanctiunea.

Art.76. Revocarea oricarui membru al B.F., sau a B.F. in totalitatea sa, se va face in aceleasi conditii in care a fost ales.

Art.77. Procedura propriu-zisa de revocare a membrilor B.F. in parte sau in totalitate se gaseste in R.O.F..

Art.78. Pierderea calitatii de membru se poate face si prin retragere.

Art.79. In acest sens sindicatul depune o adresa oficiala conducerii F.N.S.E.P. prin care isi anunta retragerea.

Art.80.  Membrii  care  s-au  retras  au  obligatia  de  a  plati cotizatia datorata pana la sfarsitul lunii in care le inceteaza calitatea, precum si restituirea bunurilor primite in folosinta de la F.N.S.E.P.

Art.81. Reafilierea unui sindicat la Federatie poate avea loc conform prevederilor din R.O.F.

 

CAPITOLUL  VIII. Reorganizare si dizolvare

 

Art.82. Federatia se poate dizolva prin hotararea a 3/4 din numarul total al delegatilor la C.N., conform normei de reprezentare.

Art.83. B.F. duce la indeplinire prevederile hotararii de dizolvare in conditiile prevazute de lege.

Art.84. Hotararea de dizolvare va prevede in mod expres si modalitatea de impartire a patrimoniului.

 

CAPITOLUL  IX. Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art.85. Hotararea judecatoreasca definitiva de constituire, Statutul, Regulamentul de Organizare si Functionare, alte documente emise de organele de conducere sunt documentele pe baza carora F.N.S.E.P. este organizata si functioneaza.

Art.86.   In   cazul   in   care   hotararile   luate   in   forurile administrative, juridice si legislative contravin drepturilor sau intereselor  membrilor  sai,  federatia  va  uza  de  toate  posibilitatile legale aflate la dispozitia sa in vederea apararii acestor drepturi sau interese.

Art.87. Se interzice F.N.S.E.P. afilierea la un partid politic sau  organizatie  politica,  desfasurarea  de  activitati  politice, participarea in campanii electorale si sustinerea vreunui candidat sau partid politic.

Art.88. Este interzisa participarea la alegeri in functii de conducere ale F.N.S.E.P. (membrii B.F. si/sau C.F.) a membrilor de sindicat care ocupa functii de conducere sau de demnitate publica.

Art.89. Membrii din organele de conducere ale F.N.S.E.P. care  vor  ocupa  functii  de  conducere  sau  demnitate  publica  cu activitate permanenta in alte institutii sau organizatii si a caror activitate contravine intereselor F.N.S.E.P, vor fi suspendati automat din functiile detinute in organul de conducere al F.N.S.E.P. pe toata perioada mandatului lor in respectivele functii.

Art.90. La terminarea mandatului in conditiile prevazute la

art.89, acestia nu vor mai reveni in functiile detinute anterior.

Art.91. Posturile respective vor fi ocupate de catre alti reprezentanti ai sindicatelor membre cu respectarea prevederilor statutului si a R.O.F.–ului F.N.S.E.P.

Art.92. Federatia are stampila, emblema, drapel propriu, insigna, fanion etc., ca insemne de reprezentare.

Art.93. Prezentul Statut a fost adoptat de Consiliul Federal intrunit in sedinta ordinara de lucru in perioada …………………

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
FEDERATIA PHOENIX
(
R.O.F.)

 

 

CAPITOLUL I. Dispozitii generale

 

Art.1. Intreaga activitate a F.N.S.E.P. se desfasoara conform prevederilor Statutului si prezentului Regulament de Organizare si Functionare, denumit in continuare R.O.F..

Art.2. Potrivit atributiilor prevazute in Statut, organele de conducere   ale   F.N.S.E.P.   emit   urmatoarele   acte,   semnate   de Presedinte sau de Secretarul General:

a) Congresul National adopta rezolutii si hotarari;

b) Consiliul Federal adopta hotarari;

c) Biroul Federal adopta decizii.

Art.3.  Rezolutiile,  hotararile  si  deciziile  sunt  extrase  din procesele   verbale   ale   intrunirilor   organelor   de   conducere   ale F.N.S.E.P. si sunt redactate de secretariatul F.N.S.E.P.

Art.4. Difuzarea rezolutiilor, hotararilor si deciziilor se va face in maximum:

a) 15 zile pentru documentele Biroului Federal;

b) 30 zile  pentru  documentele  Consiliului  Federal  si  ale Congresului National.

Art.5. Procesele verbale ale intrunirilor organelor de conducere ale F.N.S.E.P. sunt accesibile membrilor F.N.S.E.P. pentru consultare, numai la sediul Federatiei.

 

CAPITOLUL II. Organizarea si functionarea federatiei

 

Art.6. Federatia are urmatoarele structuri organizatorice:

a) Structuri de conducere:

– Congresul National ( denumit in continuare C.N.);

– Consiliu Federal (denumit in continuare C.F.);

– Biroul Federal ( denumit in continuare B.F.);

b) Structuri functionale:

– Comisia de Cenzori;

–  Organizatia  de  Tineret  (denumita  in  continuare O.T.- F.N.S.E.P.);

– Organizatia de Femei (denumita in continuare O.F.- F.N.S.E.P.);

– Comisiile pe Specialitati;

c) Structuri lucrative:

– Secretariatul Federal.

Subcapitolul I. Organizarea intrunirilor, componenta si modul de lucru ale structurilor de conducere ale Federatiei

 

2.1.1. Congresul National/Consiliul Federal

 

Art.7. Congresul National se intruneste o data la patru ani, in sedinte   ordinare   si   ori   de   cate   ori   este   nevoie,   in   sedinte extraordinare, conform prevederilor art.28 din Statut.

Art.8. Consiliul Federal se intruneste trimestrial in sedinte ordinare si ori de cate ori este nevoie si in sedinte extraordinare conform prevederilor art.30 din Statut.

Art.9. Biroul Federal decide, cu cel putin 30 de zile inainte, data, locul de desfasurare, ordinea de zi si programul lucrarilor Congresului National/Consiliului Federal.

Art.10. Secretariatul Federal va comunica organizatiilor membre,  cu  cel  putin  20  de  zile  inainte  de  data  intrunirii,  toate detaliile privind organizarea lucrarilor Congresului National/Consiliului Federal – data, localitatea, sala, posibilitati de cazare, masa, transport, preturi etc.

Art.11. Biroul Federal decide si comunica, cu cel putin 15 zile inainte de data intrunirii, numarul de delegati cu drept de vot ai fiecarei  organizatii  membre,  pe  baza  cotizatiei  platite  lunar  in perioada scursa de la precedentul Congres National/Consiliu Federal.

Art.12. Pentru determinarea numarului de delegati ai fiecarei organizatii se vor lua in calcul urmatoarele date:

a) perioada de  calcul,  care  incepe  cu  luna  in  care  s‐a desfasurat  precedentul  Congres  National/Consiliu  Federal  si  se termina cu luna (inclusiv) de dinaintea celei in care este programat Congresul National/Consiliul Federal;

b) sumele intrate in contul federatiei cu titlul de cotizatie, in perioada de calcul;

c) cotizatia pe membru de sindicat corespunzatoare fiecarei luni din interval.

Art.13.  In  afara  delegatilor  cu  drept  de  vot,  la  lucrarile Congresului National/Consiliului Federal pot participa si alti membri de sindicat din organizatiile membre F.N.S.E.P., in calitate de observatori conform solicitarilor inaintate de sindicatele membre si aprobate de Consiliul Federal pentru Congresul National si Biroul Federal pentru Consiliul Federal.

Art.14. Organizatiile membre au obligatia de a transmite la F.N.S.E.P., cu cel putin 10 zile inainte de data intrunirii, solicitarile de cazare/masa.

Art.15. Ordinea de zi si programul de desfasurare a lucrarilor Congresului National/Consiliu Federal, insotite de materialele ce urmeaza a fi analizate si aprobate, vor fi transmise organizatiilor membre cu cel putin 10 zile inainte de data intrunirii.

Art.16. Asezarea delegatilor in sala se face separat de persoanele cu statut de invitat, observator sau reprezentant al presei, permitand Comisiei de Votare sa‐si desfasoare activitatea in bune conditii.

Art.17.  In  deschiderea  lucrarilor,  dupa  verificarea cvorumului, ordinea de zi se supune aprobarii Congresului National/Consiliului Federal, delegatii putand face propuneri de modificare a acesteia.

Art.18. Pe perioada pregatirii Congresului National/Consiliului Federal, la solicitarea Biroului Federal, organizatiile membre vor participa la rezolvarea tuturor problemelor organizatorice aparute, precum si la redactarea unor materiale ce urmeaza a fi prezentate si/sau supuse dezbaterii.

Art.19. In functie de atributiile specifice, fiecare membru al Biroului Federal are obligatia de a redacta si sustine materialele incluse in ordinea de zi si de a raspunde observatiilor sau intrebarilor ridicate de delegatii la Congresul National/Consiliul Federal.

Art.20.   Organizatiile   membre   F.N.S.E.P.   pot   propune Biroului  Federal,  cu  cel  putin  20  zile  inainte  de  data  intrunirii, includerea unor personalitati pe lista invitatilor la Congresul National/Consiliul Federal, precizand si modul in care se vor asigura cheltuielile corespunzatoare.

Art.21. Orice nerespectare de catre organizatiile membre a termenelor de la art.14 si art.15 atrage dupa sine anularea oricarei cerinte ulterioare si ii exonereaza de raspundere pe organizatori.

Art.22.  Cheltuielile  ocazionate  de participarea  la  lucrarile Consiliului Federal se vor suporta astfel:

a) pentru delegatii cu drept de vot – de catre organizatiile sindicale din care provin acestia sau conform prevederilor C.C.M. aplicabil;

b) pentru observatori – de catre organizatiile sindicale din care provin acestia sau conform prevederilor C.C.M. aplicabil;

c) pentru invitati – de catre Federatie;

2.1.2. Prezidiul Congresului National/Consiliului Federal

Art.23.  Prezidiul  Congresului  National/Consiliului  Federal este alcatuit din membrii Biroului Federal si are urmatoarele atributii:

a)   Conduce        lucrarile          Congresului     National/Consiliului Federal;

b) Impune respectarea ordinii de zi votate si a prezentului Regulament;

c) Coordoneaza activitatea   secretariatului   Congresului National/Consiliului Federal si a Comisiei de votare si disciplina.

Art.24. Lucrarile Congresului National/Consiliului Federal sunt conduse de Presedintele F.N.S.E.P., care poate fi inlocuit de unul din membrii prezidiului, in caz de necesitate.

Art.25. Presedintele sau inlocuitorul acestuia va marca deschiderea/inchiderea  lucrarilor,  rezultatele  voturilor,  incheierea listei de vorbitori, luarea cuvantului.

Art.26. Orice acte si fapte produse dupa cele mentionate la art.25. sunt nule de drept si nu se consemneaza.

 

2.1.3. Secretariatul Congresului National/Consiliului Federal

 

Art.27.  Secretariatul  Congresului  National/Consiliului Federal este alcatuit din trei persoane si un coordonator, din cadrul Biroului Federal.

Art.28. Atributiile secretariatului sunt urmatoarele:

a) Acrediteaza participantii;

b) Distribuie ecusoanele si materialele;

c) Vizeaza delegatiile participantilor;

d) Inregistreaza in  scris  si  audio,  in  intregime,  lucrarile Congresului National/Consiliului Federal;

e) Colecteaza propuneri scrise de rezolutii si hotarari, precum si amendamente la materialele supuse dezbaterii, pe care le prezinta Prezidiului;

f) Noteaza propunerile verbale ale delegatilor si le prezinta Prezidiului;

g) La solicitarea Prezidiului, inregistreaza si comunica durata luarilor de cuvant ale delegatilor;

h) Cu aprobarea Prezidiului, asigura multiplicarea unor materiale prezentate de organizatiile membre;

i) Redacteaza, multiplica si distribuie tuturor participantilor eventualele materiale de lucru solicitate de Congresul National/Consiliul Federal, inclusiv buletinele de vot necesare alegerilor.

Art.29.  Inregistrarile  scrise  si  audio  ale  lucrarilor Congresului National/Consiliului Federal pot fi consultate de organizatiile membre doar la sediul F.N.S.E.P..

Art.30. Membrii secretariatului poarta ecusoane cu inscriptia ”Secretariat”.

 

2.1.4.  Comisia  de  Votare  a  Congresului  National/Consiliului Federal

 

Art.31. Pentru numararea voturilor si supravegherea desfasurarii lucrarilor, Congresul National/Consiliul Federal alege Comisia pentru votare.

Art.32. Comisia pentru votare si disciplina este alcatuita din 3‐5   chestori,   alesi   dintre   delegati,   presedinti   de   filiala     sau observatori.

Art.33. Atributiile chestorilor sunt urmatoarele:

a) Vegheaza la asezarea delegatilor, observatorilor, invitatilor si presei, in zone distincte ale salii;

b) Numara voturile exprimate prin vot deschis si comunica Prezidiului rezultatul, cu voce tare;

c) Impun, la solicitarea Prezidiului, respectarea prezentului Regulament.

Art.34. Chestorii poarta ecusoane cu inscriptia ”Chestor”.

 

2.1.5. Comisia de numarare si validare a voturilor a Congresului National/Consiliului Federal

 

Art.35. In toate cazurile in care se fac alegeri, Congresul National/Consiliul Federal alege o Comisie de numarare si validare a voturilor, formata din 5 ‐ 7 membri – delegati, presedinti de filiala sau observatori.

Art.36. Comisia de numarare si validare a voturilor conduce lucrarile Congresului National/Consiliului Federal din momentul constituirii sale si pana dupa prezentarea raportului sau.

Art.37. Comisia de numarare si validare a voturilor are urmatoarele atributii:

a) Verifica si sigileaza urna de votare;

b) Numara buletinele de vot primite de la secretariat, verifica corectitudinea inscrierii candidatilor pe buletine si le stampileaza cu stampila F.N.S.E.P.;

c). Imparte buletinele de vot delegatilor cu drept de vot;

d) Coordoneaza procesul de votare;

e) Deschide urna de votare si numara voturile, grupandu‐le in:

– voturi valabil exprimate;

– voturi nule;

– voturi anulate.

f) Intocmeste,   prezinta   Congresului   National/Consiliului Federal si preda secretariatului ”Raportul de validare a votarii”, care trebuie sa cuprinda:

– concluzia verificarii urnei;

– numarul de buletine de vot distribuite;

– numarul de buletine de vot depuse in urna;

– numarul de voturi valabile;

– numarul de voturi nule;

– numarul de voturi anulate;

– rezultatul votarii;

g) Preda secretariatului  Congresului  National/Consiliului Federal  buletinele  de  vot  nedistribuite,  valabil  exprimate,  nule si anulate.

Art.38.  La  numararea  buletinelor  de  vot  vor  fi  declarate nule/anulate cele in care:

a). Au fost alesi mai multi candidati pentru aceeasi functie;

b). Nu a fost ales nici un candidat;

c). Sunt anulate numele tuturor candidatilor;

d). Sunt scrise numele altor candidati decat cei inscrisi prin tiparire.

Art.39. Membrii Comisiei de numarare si validare a voturilor vor purta, pe toata durata votarii, ecusoane cu inscriptia “Comisia de votare”.

 

2.1.6.   Drepturile   si    obligatiile   delegatiilor,   observatorilor, invitatiilor si presei la Congresul National/Consiliul Federal

 

Art.40. Delegatii au urmatoarele drepturi: de a vota, de a alege si de a fi alesi, de a lua cuvantul, de a pune intrebari, de a prezenta secretariatului propuneri scrise de rezolutii, hotarari si amendamente la materialele supuse dezbaterii.

Art.41. Propunerile de rezolutii si hotarari se vor depune la Secretariatul Congresului National/Consiliului Federal cu 24 de ore inainte de inceperea lucrarilor.

Art.42. In cazul alegerilor pentru functii interimare candidaturile se vor depune pana la declansarea procedurilor electorale.

Art.43. Dreptul de a lua cuvantul se acorda in urma inscrierii la cuvant la Prezidiu, la incheierea prezentarii fiecarui material.

Art.44. F.N.S.E.P. recunoaste si respecta dreptul la libera exprimare si la opinie tuturor delegatilor la lucrarile Congresului National/Consiliului Federal.

Art.45.  Vorbitorii  nu  vor  depasi in  luarile lor  de cuvant, timpul de 5 minute.

Art.46. Orice delegat va putea solicita dreptul la replica sau la precizare in legatura cu un subiect sau o interventie. Presedintele de sedinta va acorda acest drept, dupa epuizarea listei de vorbitori, dar numai in limita a maximum 3 minute.

Art.47.  Pentru  subiectele  declarate  inchise  de  catre Presedinte sau inlocuitorul acestuia nu se mai pot face inscrieri la cuvant.

Art.48. Orice interventie asupra unui subiect deja votat este o incalcare a prezentului Regulament si atrage dupa sine retragerea dreptului la cuvant in sesiunea respectiva.

Art.49. Intrarile si iesirile delegatilor din sala Congresului National/Consiliului  Federal  sunt  strict  limitate  pe  timpul  unei sesiuni.

Art.50. Delegatii pot parasi sala Congresului National/Consiliului Federal in timpul numararii buletinelor de vot, pana la prezentarea ”Raportului de validare a votarii”.

Art.51. Orice decizie a Congresului National/Consiliului Federal este considerata aprobata daca au votat “pentru” cel putin jumatate   plus   unu   din   numarul   delegatilor   prezenti,   conform Statutului. La deschiderea lucrarilor Secretarul General are obligatia sa anunte numarul delegatilor cu drept de vot, conform prevederilor Statutului.

Art.52.  Delegatii  au  urmatoarele  obligatii:  de  a  respecta prezentul Regulament, de a contribui la bunul mers al lucrarilor Congresului   National/Consiliului   Federal   si   de   a   raspunde   la intrebari.

Art.53. Nerespectarea normelor prevazute in Statut si in prezentul Regulament si/sau perturbarea lucrarilor Congresului National/Consiliului Federal de catre orice participant pot fi sanctionate prin excluderea acestuia de la sedintele respective si evacuarea din sala.

Art.54. Hotararea va fi luata prin vot, organizatia din care provine avand posibilitatea sa‐l inlocuiasca.

Art.55. Delegatii la Congresul National/Consiliul Federal poarta ecusoane cu denumirea organizatiei din care fac parte si inscriptia ”Delegat”.

Art.56.   Observatorii   pot   participa   la   toate   sesiunile Congresului National/Consiliului Federal; ei isi pot exprima opiniile, in timpul sesiunilor de lucru, numai prin intermediul delegatilor. Observatorii poarta ecusoane cu denumirea organizatiei din care fac parte si inscriptia ”Observator”.

Art.57. Invitatii pot participa la sesiunile Congresului National/Consiliului Federal; ei pot lua cuvantul la deschiderea lucrarilor.  Invitatii  poarta  ecusoane  cu  numele,  denumirea organizatiei pe care o reprezinta si inscriptia ”Invitat”.

Art.58. Reprezentantii presei pot participa la sesiunile Congresului   National/Consiliului   Federal.   Reprezentantii   presei poarta ecusoane cu inscriptia ”Presa”.

 

2.1.7. Biroul Federal

 

Art.59. Biroul Federal este format din Presedinte, Secretar General si 5 Vicepresedinti.

Art.60. Activitatea membrilor Biroului Federal mentionati la articolul anterior este o activitate ”Pro bono publico”.

Art.61. Biroul Federal se intruneste lunar sau ori de cate ori situatia o impune, analizeaza activitatea desfasurata in perioada precedenta si decide in ceea ce priveste activitatea pentru perioada urmatoare.

Art.62. Secretarul General are obligatia sa transmita organizatiilor membre, cu cel putin 3 zile inainte, ordinea de zi, data si ora sedintelor de Birou Federal.

Art.63. Sedintele Biroului Federal sunt conduse, de regula, de Presedinte. La fiecare sedinta, procesul verbal va fi semnat de Presedintele sedintei si doi dintre membrii Biroului Federal prezenti.

Art.64. Ordinea de zi a sedintelor Biroului Federal este propusa de regula de Presedinte.

Art.65.  Organizatiile  membre  care  doresc  includerea  pe ordinea de zi a unor noi subiecte au obligatia de a trimite catre Secretariatul F.N.S.E.P. propuneri scrise insotite de eventuale materiale explicative.

Art.66. Membrii Biroului Federal pot face propuneri de modificare  si  completare  a  ordinii  de  zi,  la  inceputul  lucrarilor Biroului Federal.

Art.67. Membrii Biroului Federal au obligatia de a pregati si prezenta subiectele de pe ordinea de zi care tin de domeniul lor de activitate, precum si informari asupra intregii activitati desfasurate.

Art.68. La incheierea fiecarui subiect se va preciza, daca este cazul, ce informatii vor fi facute publice.

Art.69. Membrii Biroului Federal care absenteaza nemotivat de la sedinte vor fi pusi in discutia Biroului Federal, solicitandu‐se Consiliului Federal sanctionarea acestora.

Art.70. Situatia financiara a Federatiei va face obiectul analizei Biroului Federal cel putin o data pe trimestru. Analiza va fi urmata de identificarea masurilor ce se impun a fi luate pentru remedierea sau imbunatatirea situatiei financiare a Federatiei. De asemenea se vor stabili persoanele responsabile pentru punerea in aplicare a acestor masuri si calendarul de implementare.

Art.71. Toate deplasarile in strainatate, in numele F.N.S.E.P., se aproba de catre Biroul Federal.

Art.72. Biroul Federal are obligatia intocmirii unui plan de actiuni care sa acopere toate activitatile din F.N.S.E.P. si care sa prevada termene precise pentru fiecare actiune. Acest plan de actiuni va fi prezentat Consiliului Federal.

Art.73. Membrii Biroului Federal au urmatoarele atributii comune:

a) Urmaresc si impun respectarea Statutului si a R.O.F.‐ului;

b) Urmaresc si impun aducerea la indeplinire a rezolutiilor si hotararilor Congresului National/Consiliului Federal;

c) Reprezinta F.N.E.P. in relatiile cu principalele institutii ale Statului;

d) Reprezinta N.S.E.P. in relatiile internationale;

e) Organizeaza si coordoneaza toate actiunile, manifestarile si intalnirile N.S.E.P..

Art.74. Presedintele F.N.S.E.P. are urmatoarele atributii specifice:

a) angajeaza N.S.E.P. in raporturile juridice;

b) prezideaza   lucrarile   Congresului   National/Consiliului Federal;

c) prezideaza sedintele Biroului Federal;

d) coordoneaza activitatea Biroului Federal;

e) coordoneaza activitatea Comisiei de Relatii Internationale;

f) raspunde de  administrarea  patrimoniului  Federatiei  in solidar cu ceilalti membrii ai Biroului Federal;

g) reprezinta Federatia in structuri bi si tripartite;

h) identifica resurse financiare pentru sustinerea programelor derulate de Federatie;

i) promoveaza imaginea Federatiei;

j) coordoneaza activitatea  grupurilor  de  lucru  stabilite  de Biroul Federal;

k) coordoneaza activitatea N.S.E.P. legata de administrarea patrimoniului propriu;

l) raspunde de intarirea structurii organizatorice si functionale a Federatiei;

m) asigura comunicarea cu organizatiile membre;

n) coordoneaza politica de comunicare a Federatiei;

o) elaboreaza si  propune  spre  aprobare  Biroului  Federal, politica de recrutare de noi membri;

p) coordoneaza organizarea actiunilor de protest;

r) are calitatea de purtator de cuvant al Federatiei raspunzand de relatia cu mass-media;

s) are specimen de semnatura numarul 1  pentru  conturile bancare;

t) aproba efectuarea de cheltuieli in limitele de competenta aprobate;

u) informeaza permanent Biroului Federal/Consiliul Federal despre activitatea desfasurata;

v) indeplineste alte    atributii   stabilite    de   Congresul National/Consiliul Federal;

z) reprezinta Federatia  in  raport  cu  autoritatile  publice, centrale si locale, partidele politice, organizatiile sindicale nationale si internationale, organizatiile patronale nationale si internationale, instantele judecatoresti si administratiile unitatilor in care Federatia are membri.

Art.75.   Secretarul   General   are   urmatoarele   atributii specifice:

a) asigura  functionarea   tuturor   componentelor   structurii organizatorice  si  urmareste  respectarea  Statutului  si  R.O.F.‐ului F.N.S.E.P.;

b) propune Biroului Federal  politica  de resurse umane la nivelul   Federatiei,   a   departamentelor   functionale   si   urmareste activitatea reprezentantilor F.N.S.E.P. in organismele bi si tripartite;

c) organizeaza lucrarile  Congresului  National/Consiliului Federal si ale Biroului Federal;

d) elaboreaza bugetele de venituri si cheltuieli ale Federatiei pe care le supune avizarii Biroului Federal, si aprobarii Consiliului Federal;

e) coordoneaza activitatea  de  strangere  de  fonduri  pentru F.N.S.E.P.;

f) identifica resurse  financiare  in  vederea  sustinerii  de programe ale Federatiei;

g) prezinta trimestrial,  un  raport  scris  Biroului  Federal, privind starea financiara a Federatiei;

h) coordoneaza activitatea  comisiilor  pe  specialitati  care analizeaza  implicatiile  legislative,  sociale,  culturale  si  sportive  in domeniile de activitate in care Federatia are membri;

i) are specimen de semnatura  numarul  2  pentru  conturile bancare;

j) avizeaza efectuarea cheltuielilor in limita de competenta aprobata si urmareste incadrarea in bugetul aprobat;

k) raspunde de  administrarea  patrimoniului  Federatiei  in solidar cu ceilalti membrii ai Biroului Federal.

l) incheie contracte individuale de munca;

m) coordoneaza si  raspunde  de  activitatea  personalului angajat in cadrul Secretariatului Federal;

n) raspunde de evidenta sindicatelor membre si a membrilor de sindicat;

o) coordoneaza si raspunde de activitatile economice, financiare si administrative din cadrul Federatiei;

p) coordoneaza activitatea  organizatiei  de  femei  si organizatiei de tineret;

r) organizeaza si raspunde de activitatea Federatiei in domeniul educatiei sindicale;

s) urmareste transmiterea trimestriala catre sindicatele membre a unui raport privind activitatea desfasurata de Federatie.

Art.76. Vicepresedinte distributie, furnizare si servicii, societati comerciale Grup CEZ.

Vicepresedintele are in principal urmatoarele atributii:

a) coordoneaza activitatea sindicatelor din cadrul societatilor comerciale din Grupul CEZ membre ale Federatiei;

b) raspunde de  administrarea  patrimoniului  Federatiei  in solidar cu ceilalti membri ai Biroului Federal;

c) inlocuieste Secretarul General in perioada in care acesta lipseste in baza mandatului dat de Presedinte;

d) raspunde de fundamentarea propunerilor de elaborare, modificare si/sau completare a reglementarilor in domeniul relatiilor de munca la toate nivelurile de reprezentare (national, sectorial etc.) cu aplicabilitate in Grupul CEZ;

e) coordoneaza dialogul social si relatiile de munca cu administratiile unitatilor din Grupul CEZ referitor la :

– participarea la lucrarile CA/CD;

– negocierea si urmarirea aplicarii CCM in vigoare;

– fundamentarea si derularea conflictelor de munca;

– functionarea comitetului de securitate si sanatate in munca;

– elaborarea normelor si normativelor de personal;

– desfasurarea activitatilor social – cultural – sportive;

– participarea la sedintele comisiilor mixte administratie – sindicate;

– organizarea si desfasurarea concursurilor profesionale.

f) raspunde de coordonarea si reprezentarea Federatiei in Comitetul European de  Intreprindere  la  nivelul  societatilor  din Grupul CEZ;

g) informeaza permanent Biroul Federal/Consiliul Federal despre activitatea desfasurata ;

h) indeplineste alte atributii stabilite de Biroul Federal/Consiliul Federal.

Art.77. Vicepresedinte distributie, furnizare si servicii, societati comerciale Grup ENEL zona Muntenia.

Vicepresedintele are in principal urmatoarele atributii:

a) coordoneaza activitatea sindicatelor din cadrul societatilor comerciale din Grupul ENEL zona Muntenia membre ale Federatiei;

b) raspunde de  administrarea  patrimoniului  Federatiei  in solidar cu ceilalti membri ai Biroului Federal;

c) inlocuieste Secretarul General in perioada in care acesta lipseste in baza mandatului dat de Presedinte;

d) raspunde de  fundamentarea  propunerilor  de  elaborare, modificare si/sau completare a reglementarilor in domeniul relatiilor de munca la toate nivelurile de reprezentare (national, sectorial etc.) cu aplicabilitate in Grupul ENEL zona Muntenia;

e) coordoneaza dialogul  social  si  relatiile  de  munca  cu administratiile unitatilor din Grupul ENEL zona Muntenia referitor la:

– participarea la sedintele CA/CD;

– negocierea si urmarirea aplicarii CCM  in vigoare;

– fundamentarea si derularea conflictelor de munca;

– functionarea comitetului de securitate si sanatate in munca;

– elaborarea normelor si normativelor de personal;

– desfasurarea activitatilor social – cultural – sportive;

–    participarea   la    sedintele    comisiilor    mixte administratie – sindicate;

–     organizarea    si     desfasurarea     concursurilor profesionale.

f) raspunde de coordonarea si reprezentarea Federatiei in Comitetul European de  Intreprindere  la  nivelul  societatilor  din Grupul ENEL zona Muntenia;

g) informeaza permanent  Biroul  Federal/Consiliul  Federal despre activitatea desfasurata ;

h) indeplineste alte     atributii    stabilite     de     Biroul Federal/Consiliul Federal.

Art.78. Vicepresedinte distributie, furnizare si servicii, societati comerciale Grup ENEL zona Dobrogea.

Vicepresedintele are in principal urmatoarele atributii:

a) coordoneaza activitatea sindicatelor din cadrul societatilor comerciale din Grupul ENEL zona Dobrogea membre ale Federatiei;

b) raspunde de administrarea patrimoniului Federatiei in solidar cu ceilalti membri ai Biroului Federal;

c) inlocuieste Secretarul General in perioada in care acesta lipseste in baza mandatului dat de Presedinte;

d) raspunde de fundamentarea propunerilor de elaborare, modificare si/sau completare a reglementarilor in domeniul relatiilor de munca la toate nivelurile de reprezentare (national, sectorial etc.) cu aplicabilitate in Grupul ENEL zona Dobrogea;

e) coordoneaza dialogul social si relatiile de munca cu administratiile unitatilor din Grupul ENEL zona Dobrogea referitor la:

– participarea la sedintele CA/CD;

– negocierea si urmarirea aplicarii CCM  in vigoare;

– fundamentarea si derularea conflictelor de munca;

– functionarea comitetului de securitate si sanatate in munca;

– elaborarea normelor si normativelor de personal;

– desfasurarea activitatilor social – cultural – sportive;

– participarea la sedintele comisiilor mixte administratie – sindicate;

– organizarea si desfasurarea concursurilor profesionale.

f) raspunde de  coordonarea  si  reprezentarea  Federatiei  in Comitetul  European  de  Intreprindere  la  nivelul  societatilor  din Grupul ENEL zona Dobrogea;

g) informeaza permanent  Biroul  Federal/Consiliul  Federal despre activitatea desfasurata ;

h) indeplineste alte     atributii    stabilite     de     Biroul Federal/Consiliul Federal.

Art.79.  Vicepresedinte  distributie,  furnizare  si  servicii, societati comerciale Grup ENEL zona Banat.

Vicepresedintele are in principal urmatoarele atributii:

a) coordoneaza activitatea sindicatelor din cadrul societatilor comerciale din Grupul ENEL zona Banat membre ale Federatiei;

b) raspunde de  administrarea  patrimoniului  Federatiei  in solidar cu ceilalti membri ai Biroului Federal;

c) inlocuieste Secretarul General in perioada in care acesta lipseste in baza mandatului dat de Presedinte ;

d) raspunde de fundamentarea propunerilor de elaborare, modificare si/sau completare a reglementarilor in domeniul relatiilor de munca la toate nivelurile de reprezentare (national, sectorial etc.) cu aplicabilitate in Grupul ENEL zona Banat;

e) coordoneaza dialogul social si relatiile de munca cu administratiile unitatilor din Grupul ENEL zona Banat referitor la :

– participarea la sedintele CA/CD;

– negocierea si urmarirea aplicarii CCM in vigoare;

– fundamentarea si derularea conflictelor de munca;

– functionarea comitetului de securitate si sanatate in munca;

– elaborarea normelor si normativelor de personal;

– desfasurarea activitatilor social – cultural – sportive;

– participarea la sedintele comisiilor mixte administratie – sindicate;

– organizarea si desfasurarea concursurilor profesionale.

f) informeaza permanent  Biroul  Federal/Consiliul  Federal despre activitatea desfasurata ;

g) indeplineste alte     atributii     stabilite    de     Biroul Federal/Consiliul Federal.

Art.80. Vicepresedinte Servicii Energetice (S.C. SINDSERV S.A., S.C. S.E.M. S.A., S.C. S.E.O. S.A., S.C. S.E.B. S.A., S.C. A.D.R.E.M. S.A.), are in principal urmatoarele atributii:

a) coordoneaza activitatea sindicatelor din zona Serviciilor Energetice din C. SINDSERV S.A., S.C. S.E.M. S.A., S.C. S.E.O. S.A., S.C. S.E.B. S.A., S.C. A.D.R.E.M. S.A. membre ale Federatiei;

b) reprezinta Federatia, in baza mandatului acordat de Biroul Federal, in dialogul social si relatiile de munca cu administratiile societatilor  S.C. SINDSERV S.A., S.C. S.E.M. S.A., S.C. S.E.O. S.A., S.C. S.E.B. S.A., S.C. A.D.R.E.M. S.A., referitor la :

– participarea la sedintele CA/CD;

– negocierea si urmarirea aplicarii CCM in vigoare;

– fundamentarea si derularea conflictelor de munca;

– functionarea comitetului de securitate si sanatate in munca;

– elaborarea normelor si normativelor de personal;

– desfasurarea activitatilor social – cultural – sportive;

–    participarea   la    sedintele    comisiilor    mixte administratie – sindicate;

-organizarea      si       desfasurarea      concursurilor profesionale.

c) reprezinta Federatia in raport cu autoritatile publice implicate in restructurarea, reorganizarea sau privatizarea activitatii de Servicii Energetice aferente;

d) reprezinta Federatia in activitatea de achizitie de produse si servicii ale S.C. SINDSERV S.A., S.C. S.E.M. S.A., S.C. S.E.O. S.A., S.C. S.E.B. S.A., S.C. A.D.R.E.M. S.A., in conformitate cu legislatia specifica in vigoare;

e) informeaza permanent Biroul Federal/Consiliul Federal despre activitatea desfasurata ;

f) indeplineste alte  atributii  stabilite  de  Biroul  Federal, Consiliul Federal.

2.1.8. Organizarea alegerilor membrilor Biroului Federal (B.F.)

 

Alegerea membrilor B.F. conform prevederilor art.29 din Statut se va face de catre Congresul National si se va desfasura in urmatorul mod:

Art.81.  Se  depun  candidaturi  din  randul  membrilor Consiliului Federal pentru functiile din B.F. cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita pentru alegeri, la secretariatul F.N.S.E.P.; o persoana nu poate candida decat pentru o singura functie in cadrul B.F..

Art.82.  Depasirea  termenului  mentionat  la  art.81.  atrage dupa sine nulitatea candidaturii.

Art.83. In cadrul sedintei de alegeri trebuie sa fie prezenti delegatii care reprezinta cel putin 2/3 din numarul delegatiilor cu drept de vot, conform normei de reprezentare prevazute la art.28 din Statut.

Art.84.   Se    alege   un   prezidiu   conform   prevederilor subcapitolului I, paragraf 2.1.2.

Art.85. Se alege un secretariat pentru redactarea in scris a procesului verbal al sedintei conform prevederilor subcapitolului I, paragraf 2.1.3.

Art.86. Se dizolva vechiul Birou Federal; pana la alegerea noului  Birou  Federal  membrii  sai  raman  membri  ai  Consiliului Federal si au dreptul la un vot valabil.

Art.87.  Se  alege  o  comisie  de  numarare  si  validare  a voturilor conform prevederilor    paragrafului 2.1.5; cei care candideaza pentru una din functiile din cadrul Biroului Federal nu pot face parte din prezidiu, comisia de numarare si validarea a voturilor si secretariatul sedintei de alegeri.

Art.88. Secretariatul F.N.S.E.P. va edita buletinele de vot mentionand candidaturile in ordinea in care au fost inregistrate.

Art.89. In cadrul sedintei Congresului National de alegeri, fiecarui delegat la Congresul National ii revine un vot.

Art.90. Votul va fi exprimat prin vot deschis, daca exista un singur candidat pe functie, sau secret pe buletinul de vot in cazul in care sunt doi sau mai multi candidati pentru aceeasi functie.

Art.91. Dupa centralizarea si examinarea buletinelor de vot comisia  tehnica  de  validare  a  voturilor  va  declara  „ales”  pentru fiecare   functie   din   Biroul   Federal,   candidatul   care   a   obtinut majoritatea absoluta de voturi a participantilor la Congresul National.

Art.92.  Pentru  fiecare  functie,  in  cazul  in  care  nici  unul dintre candidati nu a obtinut numarul necesar de voturi pentru a fi declarat ales, se va efectua un nou tur de scrutin, la care vor participa primii  doi clasati,  care vor  fi inscrisi in  noile buletine de vot  in ordinea numarului de voturi  obtinute; in acest caz va fi declarat ales candidatul care intruneste majoritatea absoluta a voturilor exprimate.

Art.93. Daca sunt cel putin doi candidati cu un numar de voturi insuficiente, acestia vor participa la un nou tur de scrutin conform prevederilor art.92..

Art.94. Voturile se vor repeta pana la alegerea candidatului daca se vor constata situatii ca la art.92..

Art.95. In cazul in care cvorumul necesar derularii alegerilor nu este indeplinit, Congresul National va fi convocat in termen de cel mult 30 zile si se va putea delibera in mod valabil, daca iau parte la lucrari jumatate plus unu din numarul total de delegati, conform normei  de  reprezentare,   deciziile  in  acest  caz  fiind  luate  cu majoritatea voturilor membrilor prezenti. Dupa terminarea alegerilor se supune la vot validarea acestora.

Art.96. Sindicatele membre ale caror presedinti au fost alesi in Biroul Federal al F.N.S.E.P. isi desemneaza un alt reprezentant in cadrul Consiliului Federal cu drept de vot in acesta.

Art.97. Toti membrii alesi in cadrul Biroului Federal sunt membri  ai  Consiliului  Federal  cu  toate  drepturile  si  obligatiile acestora, inclusiv dreptul de vot.

Subcapitolul II. Organizarea si modul de lucru ale structurilor functionale ale Federatiei

2.2.1. Comisia de Cenzori

Art.98. Comisia de Cenzori se intruneste anual sau ori de cate ori este nevoie, la convocarea Biroului Federal, Consiliului Federal, sau la sesizarea scrisa a oricarei organizatii membre F.N.S.E.P.

Art.99. Prin grija Secretarului General, toate documentele solicitate de Comisia de Cenzori sunt puse la dispozitia acesteia.

Art.100. Membrii Comisiei de Cenzori vor primi o indemnizatie bruta egala cu salariul minim brut pe economie.

Art.101.   Dupa   finalizarea   verificarilor   si    intocmirea raportului  sau,  toate  costurile  legate  de  convocarea  Comisiei  de Cenzori, vor fi suportate dupa cum urmeaza:

a) din fondurile N.S.E.P., cand convocarea este facuta de Biroul Federal sau Consiliul Federal;

b) din fondurile organizatiei membre care a solicitat convocarea, daca se constata ca solicitarea a fost nejustificata;

c) din fondurile   N.S.E.P.    atunci   cand   solicitarea organizatiilor membre F.N.S.E.P se dovedeste justificata.

Art.102. Raportul intocmit de Comisia de Cenzori, semnat de membrii acesteia, de contabilul F.N.S.E.P. si de Secretarul General/Presedinte este prezentat Consiliului Federal.

Art.103. Raportul va contine, daca este cazul, propuneri de masuri legale privind imbunatatirea activitatii financiare a Federatiei.

Art.104. Raportul anual al Comisiei de Cenzori aprobat de Consiliul Federal constituie descarcare de gestiune pentru perioada respectiva a membrilor Biroului Federal.

Art.105. Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori se face de regula in cadrul lucrarilor Consiliului Federal pentru un mandat de 4 ani, in prima sedinta a Consiliului Federal, dupa alegerea Biroului Federal.

Art.106. Membrii Comisiei de Cenzori pot fi inlocuiti in perioada  de  exercitare a  mandatului  pentru  care au  fost  alesi  ca urmare a decesului, pensionarii, retragerii, demisiei sau aplicarii unei sanctiuni.

 

2.2.2. Organizatia de Tineret

 

Art.107. Organizatia de Tineret a Federatiei reuneste reprezentantii organizatiilor de tineret din cadrul sindicatelor membre sau, acolo unde acestea nu exista, reprezentantii tineretului din cadrul sindicatelor membre.

Art.108.  Organizatia  de  Tineret  este  o  structura organizatorica a Federatiei fara personalitate juridica.

Art.109. Organizatia de Tineret isi desfasoara activitatea in baza Regulamentului de Organizare si Functionare propriu, elaborat in limitele prevederilor Statutului Federatiei si prezentului R.O.F. si aprobat de catre Consiliul Federal.

Art.110.  R.O.F.  al  Organizatiei  de Tineret  este anexat  la Statutul si R.O.F.-ul Federatiei.

Art.111. Activitatea Organizatiei de Tineret este coordonata de unul dintre membrii B.F..

 

2.2.3. Organizatia de Femei

 

Art.112. Organizatia de Femei a Federatiei reuneste reprezentantele   organizatiilor   de   femei   din   cadrul   sindicatelor membre sau, acolo unde acestea nu exista, reprezentantele femeilor din cadrul sindicatelor membre .

Art.113. Organizatia de Femei este o structura organizatorica a Federatiei fara personalitate juridica.

Art.114. Organizatia de Femei isi desfasoara activitatea in baza Regulamentului de Organizare si Functionare propriu, elaborat in limitele prevederilor Statutului Federatiei si prezentului R.O.F. si aprobat de catre Consiliul Federal.

Art.115.  R.O.F.  al  Organizatiei  de  Femei  este  anexat  la Statutul si R.O.F.-ul Federatiei.

Art.116. Activitatea Organizatiei de Femei este coordonata de unul dintre membrii B.F.

2.2.4. Comisiile pe Specialitati (C.S.)

Art.117. C.S. au in componenta persoane alese din randul reprezentantilor sindicatelor membre ale Consiliul Federal.

Art.118. Structura C.S. este:

a) Presedinte;

b) Membri.

Art.119. C.S. isi desfasoara activitatea conform regulamentului propriu de functionare.

Art.120. C.S. se intrunesc de fiecare data cand situatia o impune la convocarea Presedintelui de Comisie.

Art.121.  C.S.  se  pot  intruni  si  la  solicitarea  Consiliului Federal sau Biroul Federal.

Art.122.   In   cadrul   Federatiei,   pot   functiona   pe   langa Consiliul Federal, cel putin urmatoarele C.S.:

a) comisia de relatii de munca;

b) comisia sociala;

c) comisia de securitate si sanatate in munca;

d) comisia sport-turism;

e) comisia de relatii internationale.

Art.123.  Membri C.S. sunt  alesi pe o perioada  de  4  ani, putand fi inlocuiti in perioada pentru care au fost alesi ca urmare a decesului, pensionarii, retragerii, demisiei sau aplicarii unei sanctiuni.

Art.124.   Validarea   membrilor   C.S.   se   face   in   cadrul sedintelor Consiliului Federal.

Art.125.   Activitatea   C.S.   este   coordonata   de   membrii Biroului Federal.

Art.126. C.S. pot propune Consiliului Federal adoptarea unor hotarari referitoare la problematica fiecareia dintre ele.

2.2.5. Comisia de Inventariere si Casare (C.I.C.)

Art.127. C.I.C. are in componenta 3-5 persoane alese din randul reprezentantilor sindicatelor membre ale Consiliului Federal, din care cel putin o persoana trebuie sa aiba studii de specialitate.

Art.128. Functioneaza in structura:

a) Presedinte;

b) Membri.

Art.129.  C.I.C.,  prin  grija  Secretarului  General,  prezinta anual Consiliului Federal raportul privind situatia mijloacelor fixe si a obiectelor de inventariere aflate in utilizarea Federatiei.

Art.130. CIC, prin grija Secretarului General, prezinta Consiliului Federal propunerile privind casarea unor mijloace fixe si/sau obiecte de inventar aflate in utilizarea Federatiei.

Art.131. Activitatea CIC se desfasoara avand la baza reglementarile specifice in vigoare.

Art.132.  Membri CIC  sunt  alesi  pe o perioada  de 4  ani, putand fi inlocuiti in perioada pentru care au fost alesi ca urmare a decesului, pensionarii, retragerii, demisiei sau aplicarii unei sanctiuni.

Art.133.  Validarea  membrilor  C.I.C.  se  face  in  cadrul lucrarilor Consiliului Federal.

Art.134.  Activitatea  C.I.C.  este  coordonata  de  Secretarul General.

Art.135. Pentru activitatea depusa, membrii C.I.C., vor primi o indemnizatie aprobata de catre Consiliul Federal, acordata la propunerea Biroului Federal.

 

Subcapitolul III. Organizarea, componenta si modul de lucru ale structurilor lucrative ale Federatiei

 

2.3.1. Secretariatul Federal

 

Art.136. Secretariatul Federal are in componenta urmatoarele departamente:

a) financiar-contabilitate;

b) juridic;

c) administrativ;

d) resurse umane;

e) organizarea functionala;

f) secretariat protocol.

Art.137. Departamentele sunt in subordinea Biroului Federal fiind coordonate direct de catre Secretarul General al Federatiei.

Art.138. Numarul departamentelor respectiv numarul personalului din cadrul fiecarui departament este aprobat de catre Consiliul Federal putand fi modificat in functie de necesitati la propunerea Biroului Federal.

Art.139. Personalul din cadrul departamentelor este salarizat de catre F.N.S.E.P. pe baza de contract individual de munca incheiat cu Presedintele sau Secretarul General al Federatiei, in conformitate cu prevederile legale in domeniu, in limitele bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, beneficiind de toate drepturile si obligatiile prevazute in legislatia in vigoare.

Art.140. Salariile de baza ale angajatilor se vor stabili prin negociere intre acestia si Secretarul General cu incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli.

Art.141. Secretarul General va intocmi pentru fiecare angajat o fisa a postului cu atributiile detaliate ce va fi aprobata de catre Biroul Federal, intreaga activitate a angajatilor desfasurandu-se in conformitate cu prevederile acesteia.

Art.142. Achitarea drepturilor banesti pentru personalul angajat al F.N.S.E.P. se face in contul personal al angajatului, de regula in data de 15 a fiecarei luni.

Art.143. Formularele si procedurile ce trebuie respectate pentru eliberarea oricarei sume de bani din casierie vor fi aprobate de catre Secretarul General la propunerea Departamentului Financiar- Contabilitate.

Art.144. Toate platile precum si scoaterea oricaror sume de bani din conturile F.N.S.E.P se vor face in baza urmatoarelor limite de competenta financiara:

a) Presedinte pana la 10000 euro;

b) Secretar General pana la 5000 euro;

c) Biroul Federal de la 10001 la 20000 euro;

d) Consiliul Federal peste 20001 euro.

Art.145. Toate operatiunile financiare efectuate fara respectarea limitelor si competentelor precizate la art.144 contravin prezentului R.O.F., iar cei ce se fac vinovati de nerespectarea acestor prevederi vor suporta valoarea operatiunilor financiare efectuate cu depasirea competentelor.

Art.146. Decontarea cheltuielilor efectuate se face in baza urmatoarelor principii:

a) orice decontare, conform prevederilor legale, se face doar in masura in  care cheltuiala  a  fost  realizata  in  baza  unui  referat semnat de catre Secretarul General/Presedinte in baza limitelor de competenta financiara prevazute la art.

b) pana la completarea formularului de decont, persoana care a primit avans ramane debitor al Federatiei.

c) se accepta inchiderea debitului doar in masura in care decontul are anexat  documente  justificative,  datate,  semnate  si stampilate.  Decontul  trebuie  completat  si  depus  la  Secretariatul Federal in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la efectuarea cheltuielilor. Toate documentele mentionate vor fi semnate si stampilate.

Art.147. In cazul delegatiilor aprobate se va stabili in functie de  caz,  modul  in  care  se  face  decontarea  cheltuielilor  aferente (cazare, diurna, transport etc.). Intre sedintele Biroului Federal aprobarea deplasarilor si a decontarii cheltuielilor se face de catre Presedinte/Secretarul General, in limita competentelor financiare. Pentru    deplasarile    efectuate    fara    acordul    Biroului Federal/Presedinte/Secretar General, altele decat cele prevazute de R.O.F., nu vor fi decontate cheltuielile aferente. Decontarea cheltuielilor in cazul delegatiilor se face doar in masura in care:

a) diurna se acorda in baza ordinului de deplasare semnat de reprezentantul autorizat al institutiei unde s‐a facut deplasarea;

b) la   ordinul   de   deplasare   exista   anexat   documente justificative, conform legii, pentru cazare si transport;

c) indemnizatia cuvenita pe perioada delegarii se stabileste in raport cu numarul zilelor calendaristice din perioada respectiva. Numarul zilelor calendaristice de delegare se calculeaza de la data si ora plecarii pana la data si ora sosirii in localitatea unde isi are domiciliu si/sau locul de munca stabil, considerandu‐se fiecare 24 de ore cate o zi de delegare.

d) pentru delegarea cu o durata de o singura zi, precum si pentru ultima zi, in cazul delegarii de mai multe zile, indemnizatia se acorda numai daca durata delegarii este de cel putin 12 ore.

Art.148.   Decontarea   cheltuielilor   efectuate   in   cadrul deplasarilor in strainatate se face conform prevederilor H.G. nr.518/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.149. Fiecare persoana, membru al Biroului Federal/angajat, care este delegat de F.N.S.E.P. pentru o deplasare in tara sau in strainatate este obligat ca la intoarcere sa depuna la Secretariatul Federal, in termen de 5 zile lucratoare, un raport al activitatii desfasurate in aceasta perioada.

Art.150. In cazul in care persoana in cauza din motive nejustificate temeinic nu indeplineste aceasta obligatie va suporta in intregime cheltuielile legate de aceasta deplasare.

Art.151. Rapoartele se vor pastra in baza de date a Federatiei si vor fi disponibile pentru consultare celor interesati din cadrul C.F..

 

CAPITOLUL III. Mijloacele de actiune ale Federatiei

 

Art.152. Consiliul Federal hotaraste, conform prevederilor Art.30 din Statut, modul de actiune al Federatiei pentru apararea drepturilor si intereselor membrilor sai (sindicatele membre) in raport cu organele administratiei de stat, legislative, judecatoresti sau cu patronatele, cu exceptia grevei, in conditiile respectarii prevederilor legale in vigoare.

Art.153.  La  solicitarea  sindicatelor  membre Consiliul Federal hotaraste, conform prevederilor art.30 din Statut, asupra modului de actiune al Federatiei pentru apararea drepturilor si intereselor salariatilor ca membri ai sindicatelor afiliate, in raport cu conducerile unitatilor / societatilor unde sunt organizate sindicatele respective,  cu  organele  administratiei  de  stat,  legislative, judecatoresti sau cu patronatele, cu exceptia grevei, in conditiile respectarii prevederilor legale in vigoare.

Art.154. Declansarea grevei de solidaritate este hotarata de catre Consiliul Federal cu 3/4 din numarul de voturi reprezentative ale delegatilor prezenti conform normei de reprezentare in conditiile respectarii prevederilor legale in vigoare.

Art.155. In cazul hotararii de declansare a grevei de solidaritate, sindicatele care au votat aceasta forma de actiune, vor avea in mod obligatoriu acordul a 3/4 din numarul membrilor proprii de sindicat, acord realizat in urma unui referendum.

Art.156.  Sindicatele  care  nu  sunt  de  acord  cu  forma  de actiune hotarata de Consiliul Federal se vor abtine de la orice fel de manifestari care ar putea impiedica realizarea actiunii respective.

Art.157.  In  cazul  declansarii  unei  situatii  conflictuale  la nivelul unui sindicat membru al Federatiei, Biroul Federal va avea rol de coordonare si consiliere pentru totalitatea modalitatilor de actiune hotarate de Consiliul Federal.

Art.158. Sindicatele membre au obligatia de a informa conducerea Federatiei in situatiile in care exista intentia declansarii unor actiuni revendicative pe plan local, la nivelul sindicatului respectiv.

Art.159. In cazul in care prevederile art.158 nu sunt respectate, Federatia isi declina orice responsabilitate fata de situatia in care actiunea revendicativa pe plan local, nu respecta prevederile legale privind desfasurarea acesteia.

Art.160.  Biroul  Federal  are obligatia  de a  prezenta Consiliului Federal rezultatele fiecarei actiuni revendicative, dupa incheierea acesteia.

 

CAPITOLUL IV Fonduri banesti. Mijloace materiale. Patrimoniul Federatiei.

 

4.1. Fonduri Banesti

 

Art.161. Fondurile banesti ale Federatiei provin din urmatoarele surse :

a) cotizatie lunara achitata de sindicatele membre;

b) taxa de afiliere a noilor membri;

c) taxe de reafiliere;

d) donatii;

e) sponsorizari;

f) activitati economice;

g) alte surse legale.

Art.162. Modificarea valorii cotizatiei lunare va fi adusa la cunostinta sindicatelor membre prin grija Secretarului General.

Art.163. Federatia poate primi donatii si/sau sponsorizari in conditiile legislatiei in vigoare.

Art.164. Biroul Federal, prin grija Secretarului General, va tine evidenta sponsorizarilor si donatiilor venite catre F.N.S.E.P..

Art.165. Trimestrial, Secretarul General va prezenta Biroului Federal, situatia donatiilor si sponsorizarilor venite catre F.N.S.E.P..

Art.166. Oricarei persoane juridice sau fizice care inlesneste o donatie catre F.N.S.E.P., i se va rambursa, din partea Federatiei, 5% din valoarea sumei donate, din care se vor retine si vira obligatiile fiscale.

Art.167. Federatia poate obtine fonduri din activitatile economice desfasurate in conformitate cu prevederile legislatiei specifice in vigoare la momentul respectiv.

Art.168.  In  temeiul  Art.25  din  Legea  62/2011  cu modificarile si completarile ulterioare, F.N.S.E.P. poate infiinta si administra societati comerciale sau poate detine participatii in alte societati, in sensul indeplinirii obiectivelor prevazute de Statut.

Art.169. Reprezentantii F.N.S.E.P. in organele de conducere a structurilor economice pe care F.N.S.E.P. le infiinteaza sau la care detine participatii sunt numiti de catre Biroul Federal, dintre:

a) membrii Biroului Federal;

b) persoane propuse de catre sindicatele membre N.S.E.P. care au cotizatia catre F.N.S.E.P. platita la zi.

Art.170. Pentru fiecare structura in parte Biroul Federal va stabili limitele mandatului, respectand Statutul si R.O.F.‐ul Federatiei si cel putin urmatoarele principii:

a) activitatea desfasurata  va  avea  ca  obiectiv  final promovarea drepturilor si a intereselor membrilor de sindicat din N.S.E.P.;

b) asigurarea stabilitatii financiare a federatiei si a unor servicii de calitate pentru membrii N.S.E.P..

Art.171. Biroul Federal va tine seama la numirea reprezentantilor F.N.S.E.P. in organele de conducere a structurilor mentionate si de conditiile pe care, conform legii societatilor comerciale si a altor legi specifice unor anumite sectoare, aceste persoane trebuie sa le indeplineasca.

Art.172. Reprezentantii F.N.S.E.P. numiti de Biroul Federal sunt obligati sa informeze Biroul Federal/Consiliul Federal despre activitatea desfasurata si modul in care si‐au indeplinit mandatul dat de Biroul Federal.

Art.173. In cazul in care Biroul Federal/Consiliul Federal constata ca reprezentantii nominalizati nu si‐au indeplinit mandatul incredintat acestia vor fi inlocuiti.

Art.174. Reprezentantii F.N.S.E.P. in structurile economice mentionate vor colabora pentru indeplinirea mandatului cu Secretarul General F.N.S.E.P..

Art.175. Federatia poate obtine fonduri din orice alta sursa legala, conform legislatiei in vigoare.

Art.176.  Federatia  poate  obtine  si  poate  detine  fonduri banesti in valuta. In acest sens Federatia poate avea deschise conturi bancare in diverse valute.

Art.177. Biroul Federal va prezenta periodic Consiliului Federal, in situatia in care apar astfel de situatii, evidenta si situatia fondurilor banesti ale Federatiei, sursa si modalitatea de utilizare in baza bugetului de venituri si cheltuieli aprobat.

4.2. Mijloace materiale

Art.178. Mijloacele materiale ale Federatiei sunt compuse din mijloace fixe si/sau obiecte de inventar.

Art.179.  Mijloacele fixe  si/sau  obiecte  de inventar  pot  fi procurate  in  limitele  valorice  prevazute  in  bugetul  de  venituri  si cheltuieli aprobat.

Art.180.  Modalitatile  de  inventariere  si  de  inregistrare  in evidenta contabila, respectiv de casare sau scoatere din folosinta, se efectueaza conform prevederilor legale in vigoare.

Art.181. Scoaterea din folosinta a mijloacelor fixe si/sau a obiectelor   de  inventar   este  propusa   spre  avizare  Comisiei   pe specialitate din cadrul Federatiei si aprobata de Consiliul Federal.

 

4.3. Patrimoniul Federatiei

 

Art.182.  Patrimoniul  Federatiei  este  alcatuit  din  bunuri mobile si imobile, titluri si participatii, fonduri banesti si cota parte din patrimoniul UGSR (in cazul solutionarii acestei probleme).

Art.183. Bunurile mobile si imobile pot fi obtinute prin achizitionarea cu surse proprii, prin donatii si/sau sponsorizari sau prin orice alte forme legale.

Art.184. Biroul Federal    raspunde de administrarea patrimoniului Federatiei.

Art.185. Modalitatea de utilizare a patrimoniului in situatiile de reorganizare a Federatie este de competenta si decizia Consiliului Federal.

Art.186.  Congresul  National  hotaraste asupra  modului  de impartire a patrimoniului in cazul dizolvarii Federatiei.

 

CAPITOLUL V. Fuziunea. Afilierea

 

5.1. Fuziunea

 

Art.187. Poate adera la Federatie, prin fuziune prin absorbtie orice federatie sindicala din sectoarele de producere, transport, distributie, servicii si furnizarea energiei electrice care consimte sa respecte Statutul si R.O.F.-ul Federatiei.

Art.188. Fuziunea prin absorbtie se realizeaza prin acordul de vointa  scris  a  celor  doua  organizatii sindicale,  acord  din  care trebuie sa rezulte:

a) datele de identificare ale organizatiei care fuzioneaza prin absorbtie (denumire, adresa, tel/fax, e-mail etc.);

b) lista sindicatelor membre ale organizatiei care fuzioneaza prin absorbtie;

c) numarul de membri de sindicat ai organizatiei care fuzioneaza prin absorbtie;

d) acceptul Federatiei care solicita fuziunea prin absorbtie, ca recunoaste si respecta prevederile Statutului, R.O.F.-ului, precum si reglementarile emise de organele de conducere ale Federatiei;

Art.189.  Acordul  scris  va  avea  atasate  documentele prevazute la art.21 din Statut.

 

5.2. Afilierea

 

Art.190. La F.N.S.E.P. poate adera prin afiliere orice sindicat persoana juridica din sectoarele de producere, transport, distributie, servicii si furnizare a energiei electrice care consimte sa respecte Statutul si R.O.F.-ul Federatiei.

Art.191. Sindicatul care solicita afilierea trebuie sa depuna la Secretariatul Federal o cerere de afiliere, insotita de documentele prevazute la art.20 din Statut.

Art.192.  Secretarul General  va  supune cererea  de  afiliere spre avizare Biroului Federal si spre aprobare Consiliului Federal la prima intalnire a acestor organe de conducere dupa data depunerii acesteia.

Art.193. Afilierea se aproba de catre Consiliul Federal in conformitate cu prevederile art.20 din Statut.

Art.194. Hotararea Consiliului Federal referitoare la cererea de afiliere va fi transmisa organizatiei sindicale solicitante de catre Secretarul  General.  In  cazul  aprobarii  cererii,  organizatia  care  a solicitat  afilierea  va  primi  urmatoarele  informatii  impreuna  cu Hotararea Consiliul Federal:

a) valoarea taxei de afiliere;

b) valoarea cotizatiei lunare;

c) datele de identificare ale contului bancar al Federatiei;

d) copie dupa Statutul Federatiei valabil la data aprobarii afilierii si/sau un exemplar pe suport electronic;

e) copie dupa R.O.F.-ul Federatiei valabil la data aprobarii afilierii si/sau un exemplar pe suport electronic;

f) reglementarile   emise   de   organele   de  conducere  ale Federatiei referitoare la organizarea si/sau functionarea Federatiei.

Art.195. Organizatiile nou afiliate sunt considerate membre cu drepturi depline ale Federatiei dupa data aprobarii afilierii de catre Consiliul Federal, dar nu mai inainte de plata taxei de afiliere si a cotizatiei lunare catre Federatie incepand cu luna in care Consiliul Federal a aprobat cererea de afiliere.

 

CAPITOLUL VI. Pierderea calitatii de membru. Reafilierea

 

6.1. Pierderea calitatii de membru

 

Art.196. Pierderea calitatii de membru al Federatiei are loc ca urmare a:

a) suspendarii pe o perioada cuprinsa intre 3 si 6 luni;

b) excluderii;

c) retragerii din Federatie.

Art.197.  Sanctiunea  de suspendare  si  excludere se  aplica pentru urmatoarele motive:

a) incalcarea prevederilor Statutului, a Regulamentului de Organizare si Functionare si/sau a oricaror reglementari, hotarari si decizii emise de Federatie;

b) manifestari, dovedite potrivnice, impotriva hotararilor organelor de conducere ale Federatiei;

c) producerea unor  prejudicii  morale,  de  imagine  si/sau materiale   Federatiei   ca   institutie,   a   sindicatelor   membre   sau membrilor alesi in organele de conducere ale Federatiei;

d) neplata cotizatiei,  cu  exceptia  situatiilor  cunoscute  si aprobate de Consiliului Federal;

e) alte situatii  incompatibile  cu  calitatea  de  membru  al Federatiei.

Art.198. Sanctiunea excluderii se aplica pentru incalcarea in mod repetat a motivelor prevazute la art.197.

Art.199. Sanctiunile de excludere atrag automat anularea tuturor drepturilor prevazute in Statutul Federatiei pentru sindicatul exclus.

Art.200. Sindicatul membru care este exclus are obligatia de a avea cotizatia lunara platita la zi, inclusiv pentru luna in care s-a aplicat sanctiunea.

Art.201.   De  asemenea   sindicatul  care  este   exclus   are obligatia de a restitui Federatie toate bunurile mobile si imobile primite in folosinta de la Federatie, sau contravaloarea acestora conform prevederilor legale.

Art.202. Retragerea reprezinta o actiune unilaterala a unui sindicat membru, luata in urma unei hotarari a organului propriu de conducere.

Art.203.  Sindicatul  membru  care  doreste  retragerea  din Federatie are obligatia sa depuna la Secretariatul Federal o solicitare scrisa in acest sens.

Art.204. Solicitarea de retragere trebuie sa contina o copie dupa hotararea organului de conducere propriu care a aprobat retragerea.

Art.205. Sindicatul care solicita retragerea din Federatie nu are obligatia sa motiveze aceasta actiune.

Art.206. Retragerea este considerata aplicabila de la data depunerii cererii de retragere.

Art.207. Sindicatul membru care se retrage are obligatia de a avea cotizatia lunara platita la zi, inclusiv pentru luna in care s-a depus cererea de retragere.

Art.208. De asemenea sindicatul care se retrage are obligatia de a restitui Federatiei toate bunurile mobile si imobile primite in folosinta de la aceasta, sau contravaloarea acestora conform prevederilor legale.

 

6.2. Reafilierea

 

Art.209. Reafilierea    unui sindicat poate avea loc in urmatoarele situatii:

a) au trecut cel putin 3 luni de la incetarea sanctiunii de excludere;

b) au trecut cel putin 3 luni de la retragerea din Federatie.

Art.210.  Cererea  de  reafiliere  se  depune  la  Secretariatul Federatiei insotita de urmatoarele documente:

a) hotararea   organului   de   conducere   care   a   aprobat reafilierea;

b) motivatia solicitarii de reafiliere;

c) celelalte documente  prevazute   la   art.20  din  Statut, necesare in cazul afilierii.

Art.211. Secretarul General va supune cererea de reafiliere spre avizare Biroului Federal si spre aprobare Consiliului Federal, la prima sedinta a acestor  organe de conducere dupa  data depunerii cererii.

Art.212. Reafilierea se aproba de catre Consiliul Federal cu votul a cel putin 3/4 din numarul total de voturi reprezentative.

Art.213. In cazul aprobarii cererii de reafiliere, Secretarul General va comunica sindicatului respectiv hotararea Consiliului Federal insotita de urmatoarele informatii:

a) valoarea taxei de reafiliere;

b) valoarea cotizatiei lunare;

c) datele de identificare a contului bancar al Federatiei.

Art.214. Daca au intervenit modificari in documentele emise de  Federatie  in  perioada  in  care  sindicatul  respectiv  nu  a  avut calitatea de membru al acesteia, acestuia i se vor pune la dispozitie si urmatoarele documente:

a) copie a Statutului Federatiei si/sau un exemplar pe suport electronic;

b) copie a R.O.F.-ului Federatiei si/sau un exemplar pe suport electronic;

c) alte reglementari referitoare la organizarea si/sau functionarea Federatiei emise de organele de conducere ale acesteia.

Art.215.  Sindicatul  reafiliat  este  considerat  membru  cu drepturi depline in cadrul Federatiei dupa data aprobarii reafilierii de catre Consiliul Federal, dar nu mai inainte de plata taxei de reafiliere si  a  cotizatiei  lunare  catre  Federatie  incepand  cu  luna  in  care Consiliul Federal a aprobat cererea de reafiliere.

 

CAPITOLUL    VII.    Reorganizarea    Federatiei.    Dizolvarea Federatiei

 

Art.216. Reorganizarea Federatiei se poate efectua in urma hotararii acesteia de catre Congresul National in conformitate cu prevederile art.29 din Statut.

Art.217. Modalitatile de reorganizare ale Federatiei pot fi urmatoarele :

a) fuziunea cu o alta federatie, prin absorbtia acesteia;

b) alte modalitati legale, hotarate de Consiliul Federal.

 

Art.218. In situatiile prevazute la art.217, Statutul, R.O.F.-ul si celelalte reglementari dupa care isi desfasoara activitatea Federatia vor fi modificate si/sau completate in functie de necesitatile care rezulta din procesul de reorganizare.

Art.219. Dizolvarea Federatiei se poate efectua in urma hotararii Congresului National luata in conformitate cu prevederile art.29 din Statut.

Art.220.   In   situatia   adoptarii   unei   hotarari   legate   de dizolvarea Federatiei aceasta trebuie sa prevada in mod obligatoriu si modalitatea de impartire a patrimoniului Federatiei.

 

CAPITOLUL VIII. Sanctiuni

 

Sanctiunile care sunt aplicabile in cadrul Federatiei sunt urmatoarele:

Art.221. Pentru sindicatele membre:

a) atentionarea publica in cadrul organelor de conducere ale Federatiei;

b) avertismentul scris;

c) suspendarea dreptului  de  vot  pentru  neplata  cotizatiei lunare pana la 3 luni;

d) suspendarea temporara a asistentei juridice de specialitate;

e) suspendarea;

f) excluderea.

Art.222. Pentru reprezentanti cu drept de vot in Consiliul Federal:

a) atentionarea publica in cadrul organelor de conducere ale Federatiei;

b) avertismentul scris;

c) suspendarea pe o perioada de la 3 la 6 luni a calitatii de reprezentant cu drept de vot al sindicatului membru,

d) revocarea, cu solicitarea inlocuirii de catre sindicatul din care provine.

Art.223. Pentru membri Biroului Federal:

a) atentionarea publica in cadrul organelor de conducere ale Federatiei;

b) avertismentul scris;

c) suspendarea din functie pe o perioada de la 3 la 6 luni;

d) revocarea din functie.

Art.224. Pentru personalul angajat:

a) atentionarea verbala;

b) avertismentul scris;

c) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o perioada ce nu poate depasi 60 de zile;

d) reducerea salariului lunar de baza pe o durata de 1 – 3 luni cu 5 – 10%;

e) desfacerea disciplinara a CI

Art.225. Sanctiunile se aplica pentru urmatoarele motive:

a) incalcarea prevederilor Statutului, ale Regulamentului de Organizare si Functionare si/sau a tuturor reglementarilor, hotararilor si deciziilor emise de Federatie;

b) manifestari dovedite potrivnice, impotriva hotararilor organelor de conducere ale Federatiei;

c) producerea unor  prejudicii  morale,  de  imagine  si/sau materiale Federatiei ca institutie, a sindicatelor membre sau reprezentantilor alesi in organele de conducere ale Federatiei;

d) comportament necivilizat fata de colegi si/sau membri in organele de conducere ale Federatiei sau personalul angajat al acesteia;

e) neplata cotizatiei,  cu  exceptia  situatiilor  aprobate  de Consiliul Federal;

f) nerespectarea atributiilor functiilor respective, de catre reprezentantii alesi in organele de conducere ale Federatiei;

g) neindeplinirea atributiilor  specifice  de  catre  membrii comisiilor pe specialitate;

h) neindeplinirea atributiilor de serviciu din fisa postului de catre personalul angajat;

i) alte situatii incompatibile cu calitatea de membru al Federatiei, cu calitatea de reprezentant ales in organele de conducere sau personal angajat al acesteia.

Art.226. Sanctiunile sunt propuse de Biroul Federal sau de oricare membru al Consiliului Federal, sunt analizate si aprobate/neaprobate de Consiliul Federal, care adopta hotarari in consecinta.

Art.227. Pentru personalul angajat, deciziile de sanctionare sunt luate de Biroul Federal.

Art.228.   Pe   perioada   aplicarii   sanctiunilor   ”atentionare publica / avertisment scris”, drepturile si obligatiile celor sanctionati, ce decurg din Statutul Federatiei, nu sunt afectate.

Art.229. Pe perioada aplicarii sanctiunii de ”suspendare” persoana reprezentanta a sindicatului membru in Consiliul Federal aflata sub sanctiune nu beneficiaza de drepturile prevazute de Statutul Federatiei.

Art.230. In mod similar, sanctiunile de excludere, respectiv revocare,  atrag  automat  anularea  tuturor  drepturilor  prevazute  in Statutul Federatiei.

Art.231.  Revocarea  membrilor  Comisiilor  de  Specialitati, Biroului  Federal,  Consiliului  Federal,  se  efectueaza  in  aceleasi conditii in care au fost alesi.

Art.232. Sindicatele membre si reprezentantii acestora, membrii organelor de conducere ale Federatiei si/sau ai comisiilor care  functioneaza  in  cadrul  Federatiei,  sanctionati  ca  urmare  a hotararii Consiliului Federal, au dreptul de contestatie a deciziei de sanctionare conform prevederilor legale in vigoare si ale Statutului Federatiei.

Art.233. In mod similar personalul angajat are dreptul de a contesta  decizia  de  sanctionare  conform  prevederilor  legale  in vigoare.

 

CAPITOLUL IX. Dispozitii finale

 

Art.234. Prevederile prezentului R.O.F. se aplica in completarea  prevederilor Statutului F.N.S.E.P.

Art.235. Respectarea prevederilor prezentului R.O.F. este obligatorie pentru toate sindicatele membre ale F.N.S.E.P., pentru toti reprezentantii  in  structurile  organizatorice  ale  Federatiei,  atat  de conducere, cat si de lucru, respectiv pentru toti membrii de sindicat din randul sindicatelor membre.

Art.236. Prezentul R.O.F. poate fi completat si/sau modificat de catre Consiliul Federal ori de cate ori se considera necesar.

Art.237. Prezentul R.O.F. a fost adoptat, de Consiliul Federal intrunit in sedinta ordinara de lucru, in perioada ………..

Art.238. Prezentul R.O.F. este aplicabil in conformitate cu prevederile Art.5 din Statut.